Andmekaitse avaldus

 

1. andmekaitse ülevaade

Üldine teave

Järgnev teave annab lihtsa ülevaate sellest, mis tehalse teie isikuandmetega, kui külastate seda veebisaiti. Isikuandmed on mis tahes andmed, mille alusel saab teid isiklikult tuvastada. Üksikasjalikumat teavet andmekaitse kohta saate käesoleva teksti all olevast andmekaitsealases avaldusest.

Andmete kogumine sellel veebisaidil

Kes vastutab andmete kogumise eest sellel veebisaidil?

Sellel veebisaidil töötleb andmeid veebisaidi haldaja. Veebisaidi haldaja kontaktandmed leiate käesoleva privaatsuspoliitika jaotisest "Teave vastutava töötleja kohta".

Kuidas me teie andmeid kogume?

Ühest küljest kogutakse teie andmeid, kui te need meile edastate. Need võivad olla näiteks andmed, mida sisestate kontaktvormi.

Muud andmed kogutakse automaatselt või teie nõusolekul meie IT-süsteemide poolt, kui külastate veebisaiti. Need on peamiselt tehnilised andmed (nt veebilehitseja, operatsioonisüsteem või lehekülgede vaatamise aeg). Neid andmeid kogutakse automaatselt kohe, kui te veebisaidile sisenete.

Milleks me teie andmeid kasutame?

Osa andmetest kogutakse selleks, et tagada veebisaidi veavaba pakkumine. Muid andmeid võidakse kasutada teie kasutajakäitumise analüüsimiseks.

Mis õigused teil on seoses oma andmetega?

Teil on igal ajal õigus saada tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete päritolu, saaja ja eesmärgi kohta. Samuti on teil õigus nõuda nende andmete parandamist või kustutamist. Kui olete andnud nõusoleku andmete töötlemiseks, võite selle nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta. Samuti on teil õigus teatud tingimustel nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist. Lisaks on teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

Võite meiega igal ajal ühendust võtta, et saada vastused nendele ja muudele küsimustele, mis teil võivad andmekaitse kohta tekkida.

Analüüsivahendid ja kolmandate poolte vahendid

Selle veebisaidi külastamisel võidakse teie internetikäitumist statistiliselt analüüsida. Seda tehakse peamiselt nn analüüsiprogrammide abil.

Täpsemat teavet nende analüüsiprogrammide kohta saab järgnevast andmekaitsedeklaratsioonist.

2 Üldised märkused ja kohustuslik teave

Andmekaitse

Nende lehekülgede haldajad suhtuvad teie isikuandmete kaitsesse väga tõsiselt. Käsitleme teie isikuandmeid konfidentsiaalselt ja kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja käesoleva andmekaitsedeklaratsiooniga.

Kui kasutate seda veebisaiti, kogutakse mitmesuguseid isikuandmeid. Isikuandmed on andmed, mille alusel saab teid isiklikult tuvastada. Käesolevas privaatsuspoliitikas selgitatakse, milliseid andmeid me kogume ja kuidas me neid kasutame. Samuti selgitatakse, kuidas ja mis eesmärgil seda tehakse.

Juhime tähelepanu sellele, et andmete edastamisel Internetis (nt e-posti teel) võib esineda turvaauke. Andmete täielik kaitse kolmandate isikute juurdepääsu eest ei ole võimalik.

Märkus vastutaja kohta

Sellel veebisaidil vastutab andmete töötlemise eest:

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal

Telefon: 02333 911-0
E-post: info@bilsteingroup.com

Vastutaja on füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega otsustab, millised on isikuandmete (nt nimed, e-posti aadressid vms) töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Säilitamisaeg

Kui käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis ei ole märgitud täpsemat säilitamisaega, jäävad teie isikuandmed meile seniks, kuni andmete töötlemise eesmärk enam ei kehti. Kui te esitate põhjendatud kustutamistaotluse või tühistate oma nõusoleku andmete töötlemiseks, kustutatakse teie andmed, välja arvatud juhul, kui meil on muud õiguslikult lubatud põhjused teie isikuandmete säilitamiseks (nt maksu- või kaubandusõiguse kohased säilitamisajad); viimasel juhul kustutatakse andmed, kui need põhjused enam ei kehti.

Üldteave sellel veebisaidil andmete töötlemise õigusliku aluse kohta

Kui olete andnud nõusoleku andmete töötlemiseks, töötleme teie isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a või artikli 9 lõike 2 punkti a kohaselt, kui andmete eriliike töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 9 lõikele 1. Kui isikuandmete edastamiseks kolmandatesse riikidesse on antud selgesõnaline nõusolek, toimub andmetöötlus ka isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 49 lõike 1 punkti a alusel. Kui te olete andnud nõusoleku küpsiste salvestamiseks või juurdepääsuks teie lõppseadmes olevale teabele (nt seadme sõrmejälgede võtmise kaudu), toimub andmetöötlus täiendavalt Saksa telekommunikatsiooni ja telemeedia andmekaitseseaduse § 25 lõike 1 alusel. Selle nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Kui teie andmeid on vaja lepingu täitmiseks või lepingueelsete meetmete rakendamiseks, töötleme teie andmeid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b alusel. Lisaks sellele, kui teie andmeid on vaja õigusliku kohustuse täitmiseks, töötleme neid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti c alusel. Andmete töötlemine võib ka toimuda meie õigustatud huvi alusel vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f. Teave asjakohase õigusliku aluse kohta igal üksikjuhul on esitatud käesoleva andmekaitsedeklaratsiooni järgmistes punktides.

Andmekaitseametnik

Oleme määranud andmekaitseametniku.

Sascha Hasselbach
c/o EDV-Fortress
Kronprinzstr. 47-49
40764 Langenfeld
www.datenschutz-extern-nrw.de

Telefon: 021732041244
E-post: privacy@bilsteingroup.com

Märkus andmete ülekandmise kohta USAsse ja muudesse kolmandatesse riikidesse

Kasutame muu hulgas USAs või muudes kolmandates riikides asuvate ettevõtete vahendeid, mis ei ole andmekaitseseaduse kohaselt turvalised. Kui need vahendid on aktiivsed, võidakse teie isikuandmed edastada nendesse kolmandatesse riikidesse ja neid seal töödelda. Juhime tähelepanu, et nendes riikides ei ole võimalik tagada ELi omaga võrreldavat andmekaitse taset. Näiteks on USA ettevõtted kohustatud edastama isikuandmeid julgeolekuasutustele, ilma et teil kui andmesubjektil oleks võimalik selle vastu kohtusse pöörduda. Seetõttu ei saa välistada, et USA ametiasutused (nt luureteenistused) töötlevad, hindavad ja säilitavad teie andmeid, mis asuvad jälgimise eesmärgil USA serverites. Meil ei ole sellistele töötlemistoimingutele mingit mõju.

Andmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmine

Paljud andmetöötlustoimingud on võimalikud ainult teie selgelt väljendatud nõusolekul. Võite juba antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Kuni nõusoleku tühistamiseni tehtud andmete töötlemise seaduslikkust see ei mõjuta.

Õigus esitada vastuväiteid andmete kogumisele erijuhtudel ja otseturunduse eesmärgil 

KUI ANDMETE TÖÖTLEMINE TOIMUB ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSE ARTIKLI 6 LÕIKE 1 PUNKT E VÕI F ALUSEL, ON TEIL ÕIGUS IGAL AJAL ESITADA VASTUVÄITEID OMA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISELE TEIE KONKREETSEST OLUKORRAST TULENEVATEL PÕHJUSTEL; SEE KEHTIB KA NENDEL SÄTETEL PÕHINEVA PROFIILIANALÜÜSI KOHTA. TÖÖTLEMISE  ASJAOMANE ÕIGUSLIK ALUS ON ESITATUD KÄESOLEVAS ANDMEKAITSEDEKLARATSIOONIS. KUI ESITATE VASTUVÄITE, SIIS ME ENAM TEIE ISIKUANDMEID EI TÖÖTLE, VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SUUDAME TÕENDADA, ET TÖÖTLEMISEL ON KAALUKAD ÕIGUSPÄRASED PÕHJUSED, MIS KAALUVAD ÜLES TEIE HUVID, ÕIGUSED JA VABADUSED, VÕI KUI TÖÖTLEMINE ON VAJALIK KOHTUHAGIDE KOOSTAMISEKS, ESITAMISEKS VÕI KAITSMISEKS (VASTUVÄIDE VASTAVALT ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSE ARTIKLI 21 LÕIKELE 1).

KUI TEIE ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL, ON TEIL ÕIGUS IGAL AJAL ESITADA VASTUVÄITEID TEID PUUDUTAVATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISELE SELLISE TURUNDUSE EESMÄRGIL; SEE KEHTIB KA PROFIILIANALÜÜSI KOHTA, KUI SEE ON SEOTUD SELLISE OTSETURUNDUSEGA. KUI TE ESITATE VASTUVÄITE, EI KASUTATA TEIE ISIKUANDMEID EDASPIDI ENAM OTSEREKLAAMI EESMÄRGIL (SAKSA ANDMEKAITSESEADUSE ARTIKLI 21 LÕIKE 2 KOHANE VASTUVÄIDE).

Õigus pöörduda pädeva järelevalveasutuse poole

Isikuandmete kaitse üldmääruse rikkumise korral on andmesubjektidel õigus pöörduda järelevalveasutuse poole, eelkõige selles liikmesriigis, kus on nende alaline elukoht, töökoht või kus väidetav rikkumine aset leidis. Kaebuse esitamise õigus ei piira muude halduslike või kohtulike õiguskaitsevahendite kasutamist.

Andmete ülekandmise õigus

Teil on õigus lasta andmed, mida me töötleme automaatselt teie nõusoleku alusel või lepingut täites, kanda üle teile või kolmandale osapoolele tavalises, masinloetavas vormis. Kui te nõuate andmete ülekandmist muule vastutavale isikule, tehakse seda ainult siis, kui see on tehniliselt teostatav.

Teave, parandamine ja kustutamine

Kohaldatavate õigusnormide raames on teil igal ajal õigus saada tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete, nende päritolu ja saaja ning andmetöötluse eesmärgi kohta ning kui see on asjakohane, siis õigus neid andmeid parandada või kustutada. Võite meiega igal ajal ühendust võtta seoses selle ja muude küsimustega, mis teil võivad olla isikuandmete kohta.

Õigus töötlemise piiramisele

Teil on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist. Selleks võite meiega igal ajal ühendust võtta. Töötlemise piiramise õigus kehtib järgmistel juhtudel:

Kui te vaidlustate meie poolt salvestatud isikuandmete õigsuse, vajame tavaliselt aega selle kontrollimiseks. Kontrollimise ajaks on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.
Kui teie isikuandmete töötlemine toimus/toimub ebaseaduslikult, võite kustutamise asemel nõuda andmete töötlemise piiramist.
Kui meil ei ole teie isikuandmeid enam vaja, kuid teil on neid vaja õiguslike nõuete esitamiseks, kaitsmiseks või jõustamiseks, on teil õigus nõuda teie isikuandmete kustutamise asemel nende töötlemise piiramist.
Kui olete esitanud isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 lõike 1 kohase vastuväite, tuleb teie ja meie huvid tasakaalu viia. Kuni ei ole kindlaks tehtud, kelle huvid on ülekaalus, on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.

Kui olete oma isikuandmete töötlemist piiranud, võib neid andmeid lisaks nende säilitamisele töödelda ainult teie nõusolekul või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks või seoses Euroopa Liidu või liikmesriigi olulise avaliku huviga.

SSL või TLS krüpteerimine

Turvapõhjustel ja et kaitsta teie poolt meile kui saidi haldajale saadetava konfidentsiaalse teabe (näiteks tellimused või päringud) ülekandmist, kasutab see sait  SSL või TLS krüpteeringuid. Tunnete krüpteeritud ühenduse ära selle järgi, et veebilehitseja aadressireale ilmub "http://" asemele "https://", ning lukusümboli järgi teie veebilehitseja real.

Kui SSL või TLS krüpteerimine on aktiveeritud, ei saa kolmandad osapooled lugeda teie poolt meile ülekantavaid andmeid.

3. andmete kogumine sellel veebilehel

Küpsised

Meie veebisait kasutab nn küpsiseid. Küpsised on väikesed andmepaketid ega põhjusta teie lõppseadmele mingit kahju. Need salvestatakse kas ajutiselt seansi ajaks (seansiküpsised) või püsivalt (püsiküpsised) teie lõppseadmesse. Seansiküpsised kustutatakse automaatselt teie külastuse lõpus. Püsiküpsised jäävad teie lõppseadmesse seni, kuni te need ise kustutate või kuni teie veebilehitseja need automaatselt kustutab.

Küpsised võivad pärineda meilt (esimese osapoole küpsised) või kolmandate osapoolte ettevõtetelt (nn kolmanda osapoole küpsised). Kolmandate osapoolte küpsised võimaldavad integreerida veebisaitidele teatud kolmandate osapoolte ettevõtete teenuseid (nt küpsised makseteenuste töötlemiseks).

Küpsistel on mitmesuguseid ülesandeid. Paljud küpsised on tehniliselt vajalikud, sest ilma nendeta ei toimiks veebisaidi teatavad funktsioonid (nt ostukorv või videote kuvamine). Muid küpsiseid võib kasutada kasutajate käitumise hindamiseks või reklaami eesmärgil.

Küpsised, mis on vajalikud elektrooniliseks suhtluseks, teatavate funktsioonide pakkumiseks, mida olete taotlenud (nt ostukorvifunktsiooni jaoks) või veebisaidi optimeerimiseks (nt küpsised veebi külastatavuse mõõtmiseks) (vajalikud küpsised), salvestatakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel, kui ei ole sätestatud muud õiguslikku alust. Veebisaidi haldajal on õigustatud huvi vajalike küpsiste salvestamiseks, et pakkuda tehniliste vigadeta ja optimeeritud teenuseid. Kui küpsiste ja nendega sarnaste äratundmistehnoloogiate salvestamiseks on küsitud nõusolekut, toimub töötlemine üksnes selle nõusoleku alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt a ja Saksamaa telekommunikatsiooni ja telemeedia andmekaitseseaduse § 25 lõige 1); nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Saate oma veebilehitseja seadistada nii, et teid teavitatakse küpsiste seadistamisest, ja lubada küpsiseid ainult üksikutel juhtudel, välistada küpsiste vastuvõtmise teatud juhtudel või üldiselt ning aktiveerida küpsiste automaatne kustutamine veebilehitseja sulgemisel. Kui te keelate küpsised, võib selle veebilehe funktsionaalsus olla piiratud.

Käesolevast andmekaitsedeklaratsioonist saate teada, milliseid küpsiseid ja teenuseid sellel veebisaidil kasutatakse.

Nõusolek Cookiebotiga

Meie veebisait kasutab Cookieboti nõusolekutehnoloogiat, et saada teie nõusolek teatud küpsiste salvestamiseks teie lõppseadmesse või teatud tehnoloogiate kasutamiseks ning dokumenteerida see andmekaitsega kooskõlas oleval viisil. Selle tehnoloogia pakkuja on Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaagen, Taani (edaspidi „Cookiebot“).

Kui sisenete meie veebisaidile, luuakse ühendus Cookieboti serveritega, et saada teie nõusolekud ja muud küpsiste kasutamisega seotud deklaratsioonid. Cookiebot salvestab seejärel teie veebilehitsejasse küpsise, et oleks võimalik tuvastada teie antud nõusolekuid või nende tühistamist. Sel viisil kogutud andmeid säilitatakse seni, kuni taotlete nende kustutamist, kustutate Cookieboti küpsise ise või kuni andmete säilitamise eesmärk ei ole enam asjakohane. Kohustuslikud õiguslikud säilitamiskohustused jäävad muutumatuks.

Cookieboti kasutatakse seadusega nõutava nõusoleku saamiseks küpsiste kasutamiseks. Selle õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c.

Tellimuse töötlemine

Oleme eespool mainitud teenuse kasutamiseks sõlminud tellimuste töötlemise lepingu (AVV). Tegemist on andmekaitseseadusest tuleneva lepinguga, mis tagab, et see teenus töötleb meie veebisaidi külastajate isikuandmeid ainult meie juhiste kohaselt ja kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Serveri logifailid

Lehekülgede pakkuja kogub ja säilitab teavet automatselt niinimetatud serveri logifailides, mida teie veebilehitseja meile automaatselt edastab. Need on:

veebilehitseja tüüp ja lehitseja versioon
kasutatav operatsioonisüsteem
saatja URL
Ligipääsetava arvuti hostinimi
Serveripäringu aeg
IP aadress

Neid andmeid ei liideta muude andmeallikatega.

Kõnealuste andmete kogumine põhineb isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktil f. Veebilehe haldajal on õigustatud huvi oma veebisaidi tehniliste vigadeta esituse ja optimeerimise vastu, selleks tuleb salvestada serveri logifailid.

Kontaktvorm

Kui saadate meile päringuid kontaktvormi kaudu, siis salvestame päringuvormilt teie andmed, sealhulgas seal esitatud kontaktandmed, päringu töötlemiseks ja edasiste küsimuste jaoks. Me ei anna neid andmeid edasi ilma teie nõusolekuta.

Nende andmete töötlemine põhineb isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktil b, kui teie taotlus on seotud lepingu täitmisega või on vajalik lepingueelsete meetmete rakendamiseks. Kõigil muudel juhtudel põhineb töötlemine meie õigustatud huvil meile suunatud päringute tõhusaks töötlemiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f) või teie nõusolekul (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a), kui seda on taotletud; nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Andmed, mis te kontaktvormile sisestate, jäävad meile, kuni te taotlete nende kustutamist, võtate tegasi oma nõusoleku nende säilitamisele või andmete säilitamise eesmärk ei ole enam asjakohane (nt oleme lõpetanud teie päringu töötlemise). See ei mõjuta kohustuslikke õiguslikke sätteid, eelkõige säilitamisperioodide kohta.

Päring e-posti, telefoni või faksi teel

Kui võtate meiega ühendust e-posti, telefoni või faksi teel, salvestame ja töötleme teie päringut, sealhulgas kõiki sellest tulenevaid isikuandmeid (nimi, päring), teie taotluse töötlemiseks. Me ei anna neid andmeid edasi ilma teie nõusolekuta.

Nende andmete töötlemine põhineb isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktil b, kui teie taotlus on seotud lepingu täitmisega või on vajalik lepingueelsete meetmete rakendamiseks. Kõigil muudel juhtudel põhineb töötlemine meie õigustatud huvil meile suunatud päringute tõhusaks töötlemiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f) või teie nõusolekul (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkta), kui seda on taotletud; nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Andmed, mida saadate meile kontaktitaotluste kaudu, jäävad meile, kuni te taotlete nende kustutamist, tühistate oma nõusoleku andmete säilitamiseks või kuni andmete säilitamise eesmärk ei ole enam asjakohane (nt pärast teie taotluse töötlemist). Seadusega nõutavad sätted, eelkõige seadusjärgsed säilitustähtajad, jäävad muutmata.

4. analüüsi tööriistad ja reklaam

Google Tag Manager

Kasutame Google Tag Manageri. Selle pakkuja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Tag Manager on vahend, mis võimaldab meil meie veebisaidil integreerida jälgimis- või statistikavahendeid ja muid tehnoloogiaid. Google Tag Manager ise ei loo kasutajate profiile, ei salvesta küpsiseid ega tee iseseisvaid analüüse. Selle eesmärk on ainult selle kaudu integreeritud vahendite haldamine ja esitamine. Google Tag Manager salvestab siiski teie IP-aadressi, mis võidakse edastada ka Google'i emaettevõttele Ameerika Ühendriikides.

Google Tag Manageri kasutamine põhineb isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõik 1 punktil f. Veebisaidi haldajal on õigustatud huvi erinevate vahendite kiire ja lihtsa integreerimise ja haldamise vastu oma veebisaidil. Kui on taotletud vastavat nõusolekut, toimub töötlemine üksnes isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a ja Saksamaa telekommunikatsiooni ja telemeedia andmekaitseseaduse § 25 lõike 1 alusel, kui nõusolek hõlmab küpsiste salvestamist või juurdepääsu teabele kasutaja lõppseadmes (nt seadme sõrmejälgede võtmine), nagu on määratletud Saksamaa telekommunikatsiooni ja telemeedia andmekaitseseaduses. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Google Analytics

Sellel veebisaidil kasutatakse veebianalüüsi teenuse Google Analytics funktsioone. Selle pakkuja on Google Ireland Limited (edaspidi „Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics võimaldab veebisaidi haldajal analüüsida veebisaidi külastajate käitumist. Selle käigus saab veebisaidi haldaja mitmesuguseid kasutusandmeid, näiteks lehekülgede vaatamise, külastuse kestuse, kasutatud operatsioonisüsteemide ja kasutaja päritolu kohta. Need andmed seostatakse kasutaja vastava lõppseadmega. Kasutajatunnust ei määrata.

Google Analytics kasutab tehnoloogiaid, mis võimaldavad kasutaja äratundmist kasutaja käitumise analüüsimiseks (nt küpsised või seadme sõrmejälg). Google'i poolt selle veebisaidi kasutamise kohta kogutud teave edastatakse tavaliselt Google'i serverisse USAs ja salvestatakse seal.

Selle teenuse kasutamise aluseks on teie isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a või Saksamaa telekommunikatsiooni ja telemeedia andmekaitseseaduse § 25 lõike 1 kohane nõusolek. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Andmete ülekandmine USAsse põhineb ELi komisjoni standardsetel lepingutingimustel. Täpsemat teavet leiab siit: privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonümiseerimine

Oleme sellel veebilehel aktiveerinud IP anonüümseks muutmise funktsiooni. See tähendab, et Google lühendab teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides enne selle edastamist USAsse. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress Google'i USA-s asuvasse serverisse ja lühendatakse seal. Google kasutab seda teavet selle veebisaidi haldaja nimel selleks, et hinnata teie veebisaidi kasutamist, koostada aruandeid veebisaidi tegevuse kohta ning pakkuda veebisaidi haldajale muid veebisaidi tegevuse ja internetikasutusega seotud teenuseid. Teie veebilehitseja poolt Google Analyticsi raames edastatud IP-aadressi ei liideta teiste Google'i andmetega.

Veebilehitseja plugin

Saate takistada oma andmete kogumist ja töötlemist Google'i poolt, laadides alla ja installides veebilehitseja plugina, mis on saadaval järgmise lingi kaudu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Täpsema teabe saamiseks selle kohta, kuidas Google Analytics käitleb kasutajaandmeid, tutvuge palun Google'i privaatsuspoliitikaga: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Tellimuse töötlemine

Oleme sõlminud tellimuste töötlemise lepingu Google'iga ja rakendame Google Analyticsit kasutades täies ulatuses Saksamaa andmekaitseasutuste rangeid nõudmisi. 

Google Ads Remarketing

See veebisait kasutab Google Ads Remarketingi funktsioone. Pakkuja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Ads Remarketing võimaldab meil määrata inimesed, kes suhtlevad meie veebipakkumisega, kindlatesse sihtrühmadesse, et seejärel kuvada neile Google'i reklaamivõrgus huvipõhist reklaami („uesti turundamine“ („remarketing“) või „uuesti suunamine“ („retargeting“)).

Lisaks saab Google Ads Remarketingi abil loodud reklaami sihtrühmad siduda Google'i seadmeüleste funktsioonidega. Nii saab huvipõhiseid, isikupärastatud reklaamsõnumeid, mis on kohandatud teie varasemale kasutamisele ja surfimiskäitumisele ühes lõppseadmes (nt mobiiltelefon), kuvada ka teie teises lõppseadmes (nt tahvelarvuti või arvuti).

Kui teil on Google'i konto, saate keelata personaliseeritud reklaami järgmisel lingi kaudu: www.google.com/settings/ads/onweb/.

Selle teenuse kasutamise aluseks on teie isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a ja Saksamaa telekommunikatsiooni ja telemeedia andmekaitseseaduse § 25 lõike 1 kohane nõusolek. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Täpsemat teavet ja andmekaitsesätted võib leida Google'i andmekaitsedeklaratsioonist: policies.google.com/technologies/ads.

Sihtrühma moodustamine koos klientide omavahelise sobitamisega

Sihtrühmade loomiseks kasutame muu hulgas Google Ads Remarketingi kliendivaliku funktsiooni. Selle protsessi käigus edastame teatavad kliendiandmed (nt e-posti aadressid) meie klientide nimekirjadest Google'ile. Kui kõnealused kliendid on Google'i kasutajad ja on oma Google'i kontole sisse logitud, näidatakse neile Google'i võrgus (nt YouTube'is, Gmailis või otsingumootoris) sobivaid reklaamsõnumeid.

Google Conversion Tracking

See veebisait kasutab Google Conversion Trackingit. Pakkuja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Conversion Tracking võimaldab Google'il ja meil tuvastada, kas kasutaja on teinud teatavaid toiminguid. Näiteks saame hinnata, millistele meie veebisaidi nuppudele klõpsati, kui sageli seda tehti ja milliseid tooteid vaadati või osteti eriti sageli. Seda teavet kasutatakse konversioonistatistika koostamiseks. Me saame teada, kui palju kasutajaid meie reklaami klõpsas ja milliseid tegevusi nad tegid. Me ei saa mingit teavet, mille abil saaksime kasutaja isiklikult tuvastada. Google ise kasutab tuvastamise eesmärgil küpsiseid või sellega sarnaseid äratundmistehnoloogiaid.

Selle teenuse kasutamise aluseks on teie isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a ja Saksamaa telekommunikatsiooni ja telemeedia andmekaitseseaduse § 25 lõike 1 kohane nõusolek. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Rohkem teavet Google Conversion Trackingi kohta saate Google'i privaatsuspoliitikast: policies.google.com/privacy.

Meta Pixel (varem Facebook Pixel)

See veebisait kasutab Facebooki/Meta külastajate tegevuse pikslit konversiooni mõõtmiseks. Selle teenuse pakkuja on Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Facebooki sõnul edastatakse kogutud andmeid siiski ka USAsse ja muudesse kolmandatesse riikidesse.

Sel viisil saab jälgida lehe külastajate käitumist pärast seda, kui nad on Facebooki reklaami klõpsamise teel suunatud teenusepakkuja veebisaidile. See võimaldab hinnata Facebooki reklaamide tõhusust statistilistel ja turu-uuringute eesmärkidel ning optimeerida tulevasi reklaamimeetmeid.

Kogutud andmed on meie kui selle veebisaidi haldaja jaoks anonüümsed, me ei saa teha mingeid järeldusi kasutajate identiteedi kohta. Facebook säilitab ja töötleb andmeid siiski nii, et ühendus vastava kasutaja profiiliga on võimalik ja Facebook saab andmeid kasutada oma reklaami eesmärgil vastavalt Facebooki andmete kasutamise eeskirjadele (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). See võimaldab Facebookil näidata reklaami nii Facebooki lehekülgedel kui ka väljaspool Facebooki. Seda andmete kasutamist ei saa meie kui veebisaidi haldaja mõjutada.

Selle teenuse kasutamise aluseks on teie isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a ja Saksamaa telekommunikatsiooni ja telemeedia andmekaitseseaduse § 25 lõike 1 kohane nõusolek. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Kuna meie veebisaidil kogutakse isikuandmeid siin kirjeldatud vahendi abil ja edastatakse need Facebookile, vastutame meie ja Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, ühiselt selle andmetöötluse eest (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 26). Ühisvastutus piirdub ainult andmete kogumise ja nende edastamisega Facebookile. Pärast edastamist Facebookis toimuv töötlemine ei ole osa ühisest vastutusest. Meie ühiselt võetud kohustused on sätestatud ühise töötlemise lepingus. Lepingu tekst on leitav aadressil: www.facebook.com/legal/controller_addendum. Selle lepingu kohaselt vastutame me Facebooki tööriista kasutamisel andmekaitseteabe esitamise eest ja selle tööriista andmekaitsekindla rakendamise eest meie veebisaidil. Facebook vastutab Facebooki toodete andmekaitse eest. Andmesubjekti õigusi (nt teabenõudeid) seoses Facebooki poolt töödeldud andmetega saate teostada otse Facebooki juures. Kui te kinnitate andmesubjekti õigusi meie juures, oleme kohustatud need Facebookile edastama.

Andmete ülekandmine USAsse põhineb ELi Komisjoni standardsetel lepingutingimustel. Täpsemat teavet võib leida siit: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum and de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Rohkem teavet teie privaatsuse kaitsmise kohta võite leida Facebooki andmekaitseteabest: de-de.facebook.com/about/privacy/.

Saate ka uuestiturustamise funktsiooni Custom Audiences   deaktiveerida reklaami seadete jaotises aadressil www.facebook.com/ads/preferences/. Selleks peate olema Facebooki sisse logitud.

Kui teil ei ole Facebooki kontot, saate Facebooki kasutuspõhise reklaami keelata Euroopa Interaktiivse Digitaalse Reklaami Liidu veebisaidil: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. uudiskiri

Uudiskirja andmed

Kui soovite saada veebisaidi pakutavat uudiskirja, vajame teilt e-posti aadressi ning teavet, mis võimaldab meil kontrollida, et olete esitatud e-posti aadressi omanik ja nõustute uudiskirja saamisega. Muid andmeid ei koguta või kogutakse ainult vabatahtlikkuse alusel. Kasutame uudiskirjateenuse pakkujaid ainult uudiskirjaga seoses, nagu on kirjeldatud allpool.

Mailchimp koos deaktiveeritud tulemuslikkuse mõõtmisega

See veebisait kasutab uudiskirjade saatmiseks teenust Mailchimp. Pakkuja on Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA

Mailchimp on teenus, mida saab muu hulgas kasutada uudiskirjade saatmise korraldamiseks. Kui sisestate uudiskirjade saamise eesmärgil andmeid (nt e-posti aadress), salvestatakse need andmed Mailchimpi USAs asuvatesse serveritesse. Oleme Mailchimpi tulemuslikkuse mõõtmise deaktiveerinud, nii et Mailchimp ei hinda teie käitumist meie uudiskirjade avamisel.

Kui te ei soovi, et teie andmeid edastatakse Mailchimpile, tuleb teil uudiskirjast loobuda. Selleks pakume igas uudiskirjas vastavat linki.

Andmete töötlemine põhineb teie nõusolekul (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt a). Võite selle nõusoleku igal ajal tühistada, kui loobute uudiskirja tellimisest. Tagasivõtmine ei mõjuta juba teostatud andmetöötlustoimingute seaduslikkust.

Meie säilitame või uudiskirja teenusepakkuja säilitab andmeid, mille olete meile uudiskirja saamise eesmärgil edastatud, seni, kuni te loobute uudiskirja tellimisest, ning need kustutatakse uudiskirja levitamise nimekirjast pärast seda, kui te loobute uudiskirja tellimisest. Muudel eesmärkidel säilitatavaid andmeid see ei mõjuta.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb ELi komisjoni standardsetel lepingutingimustel. Täpsemat teavet võib leida siit: mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ ja mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/.

Kui olete uudiskirja levitamise nimekirjast lahkunud, salvestab meie või uudiskirjateenuse pakkuja teie e-posti aadressi vajaduse korral musta nimekirja, et edaspidi kirju mitte saata. Mustast nimekirjast saadud andmeid kasutatakse ainult sel eesmärgil ja neid ei liideta teiste andmetega. See teenib nii teie kui ka meie huvi täita uudiskirjade saatmisel õiguslikke nõudeid (õigustatud huvi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses). Mustas nimekirjas hoidmine ei ole ajaliselt piiratud. Te võite säilitamise keelata, kui teie huvid kaaluvad üles meie õigustatud huvi.

Lisateavet leiate Mailchimpi andmekaitsesätetest aadressil: mailchimp.com/legal/terms/.

Tellimuse töötlemine

Oleme eespool nimetatud teenuse kasutamise jaoks sõlminud lepingu tellimuste töötlemiseks (AVV). Tegemist on andmekaitseseaduses kohaselt nõutava lepinguga, mis tagab, et antud teenus töötleb meie veebisaidi külastajate isikuandmeid ainult vastavalt meie juhistele ja kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega.

6. pluginad ja tööriistad

YouTube laiendatud andmekaitsega

See veebisait sisaldab YouTube'i veebilehe videoid. Lehekülgede haldaja on Google Ireland Limited (edaspidi „Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Kasutame YouTube'i laiendatud andmekaitserežiimis. YouTube'i andmetel tähendab see režiim, et YouTube ei salvesta selle veebilehe külastajate kohta mingeid andmeid enne video vaatamist. Laiendatud andmekaitserežiim ei välista siiski tingimata andmete edastamist YouTube'i partneritele. Seega, sõltumata sellest, kas te vaatate videot, loob YouTube ühenduse Google DoubleClicki võrgustikuga.

Kui käivitate sellel veebisaidil YouTube'i video, luuakse ühendus YouTube'i serveritega. See ütleb YouTube'i serverile, milliseid meie lehekülgi olete külastanud. Kui olete oma YouTube'i kontole sisse logitud, võimaldate YouTube'il määrata teie sirvimiskäitumist otse teie isiklikule profiilile. Seda saate vältida, kui logite oma YouTube'i kontost välja.

Lisaks sellele võib YouTube pärast video käivitamist salvestada teie lõppseadmesse erinevaid küpsiseid või kasutada nendega sarnaseid tuvastamistehnoloogiaid (nt seadme sõrmejälg). Sel viisil saab YouTube teavet selle veebisaidi külastajate kohta. Seda teavet kasutatakse muu hulgas videostatistika kogumiseks, kasutajakogemuse parandamiseks ja pettusekatsete ennetamiseks.

Vajaduse korral võib pärast YouTube'i video avamist käivituda edasine andmetöötlusprotsess, mida meie ei saa mõjutada.

YouTube'i kasutatakse meie veebipakkumiste atraktiivse esitamise huvides. See kujutab endast õigustatud huvi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses. Kui on taotletud vastavat nõusolekut, toimub töötlemine üksnes isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a ja Saksamaa telekommunikatsiooni ja telemeedia andmekaitseseaduse § 25 lõike 1 kohaselt, kui nõusolek hõlmab küpsiste salvestamist või juurdepääsu kasutaja lõppseadmes olevale teabele (nt seadme sõrmejälgede võtmine) Saksamaa telekommunikatsiooni ja telemeedia andmekaitseseaduse tähenduses. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Täpsema teabe saamiseks andmekaitse kohta YouTube'is vaadake palun nende andmekaitsepoliitikat: policies.google.com/privacy.

Google Fonts (kohalik hostimine)

See veebisait kasutab Google'i pakutavaid nn Google Fonts'i kirjatüüpe, mis on mõeldud kirjatüüpide ühetaoliseks kuvamiseks. Google Fonts paigaldatakse lokaalselt. Google'i serveritega ühendust ei ole.

Täpsemat teavet Google Fontsi kohta võib leida developers.google.com/fonts/faq ja Google'i privaatsuspoliitikast: policies.google.com/privacy.