Zásady ochrany osobných údajov

 

1. ochrana osobných údajov v skratke

Všeobecné informácie

Nasledujúce informácie poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď navštevujete naše internetové stránky. Medzi osobné údaje patria akékoľvek dáta, ktoré umožňujú identifikovať vašu osobu. Detailnejšie informácie ohľadom ochrany osobných údajov nájdete v našom prehlásení o ochrane osobných údajov nižšie pod týmto textom.

Zber dát na týchto webových stránkach

Kto je zodpovedný za zber dát na týchto webových stránkach?

Spracovanie dát týchto webových stránok je vykonávané prevádzkovateľom internetových stránok. Kontakt na prevádzkovateľa internetových stránok môžete nájsť v časti "informácie o zberateľovi dát" v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Medzi zhromažďované údaje patria tie, ktoré ste nám sami poskytli. To zahŕňa napríklad údaje vložené do kontaktného formulára.

Ostatné údaje sú zhromažďované automaticky s vaším vedomím prostredníctvom nášho IT systému pri návšteve našej webovej stránky. Ide hlavne o technické údaje (napr. o internetovom prehliadači, operačnom systéme alebo o dobe strávenej na stránkach). Tieto dáta sa zhromažďujú automaticky od chvíle, keď vstúpite na naše webové stránky.

Na čo vaše údaje využívame?

Niektoré dáta sú zhromažďované preto, aby sme mohli zaistiť, že sa počas užívania našich stránok nestretnete so žiadnymi problémami. Ďalšie dáta môžu byť použité na to, aby sme analyzovali vaše užívateľské správanie.

Aké máte práva ohľadom vašich údajov?

Kedykoľvek máte právo bezplatne získať informácie o zdroji osobných údajov, ich príjemcovi a dôvode, prečo boli vaše osobné údaje uchované. Tiež máte právo požiadať, aby boli nesprávne údaje upravené alebo aby boli vaše údaje vymazané. Ak ste udelili súhlas so spracovaním údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek do budúcna odvolať. Za určitých okolností máte rovnako právo požadovať obmedzenie spracovania svojich osobných údajov. Ďalej máte právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne.

Môžete nás kedykoľvek kontaktovať ohľadom týchto alebo akýchkoľvek iných otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Analytické nástroje a nástroje patriace poskytovateľom tretích strán

Pri návšteve nášho webu môže byť vaše správanie pri prechádzaní stránok štatisticky analyzované. To sa väčšinou deje pomocou takzvaných analytických programov.

Detailné informácie nájdete v nasledujúcom prehlásení o ochrane údajov.

2 Všeobecné a povinné informácie

Ochrana dát

Prevádzkovatelia týchto webových stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Vaše osobné údaje spracovávame dôverne a v súlade so zákonnými požiadavkami na ochranu osobných údajov a s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov.

Počas používania tejto webovej stránky budú zhromažďované rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú akékoľvek dáta, ktoré vedú k vašej identifikácii. Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ktoré dáta zhromažďujeme a ako ich využívame. Prehlásenie tiež vysvetľuje, za akým účelom k tomu dochádza.

Chceme upozorniť, že prenášanie údajov prostredníctvom internetu (napríklad cez emailovú komunikáciu) môže do určitej miery predstavovať riziko. Nie je celkom možné chrániť údaje proti prístupu tretej strany.

Poznámka k zodpovednému subjektu:

Zodpovedným subjektom za spracovanie údajov na týchto webových stránkach je:

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal

Telefón: 02333 911-0
E-mail: info@bilsteingroup.com

Zodpovedný subjekt je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov (napr. mena, e-mailovej adresy apod.).

Doba uchovávania

Ak nie je v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov uvedená konkrétna doba uchovávania, zostanú vaše osobné údaje u nás, kým nezmizne účel ich spracovania. Ak uplatníte oprávnenú žiadosť o vymazanie alebo odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov, budú vaše údaje vymazané, ak nemáme iné právne prípustné dôvody pre uchovávanie vašich osobných údajov (napr. lehoty pre uchovávanie podľa daňového alebo obchodného práva); v takom prípade budú údaje vymazané hneď ako tieto dôvody pominú.

Všeobecné informácie o právnom základe spracovania údajov na týchto webových stránkach

Ak ste súhlasili so spracovaním údajov, spracovávame vaše osobné údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. A nariadenia DSGVO (slovensky GDPR) alebo čl. 9 ods. 2 písm. A nariadenia GDPR, ak sú zvláštne kategórie údajov spracovávané v súlade s čl. 9 ods. 1 nariadenia GDPR.  V prípade výslovného súhlasu s predaním osobných údajov do tretích krajín sa spracovanie údajov vykonáva tiež na základe čl. 49 ods. 1 písm. A nariadenia GDPR. V prípade súhlasu s ukladaním súborov cookies alebo s prístupom k informáciám vo vašom koncovom zariadení (napr. prostredníctvom snímania odtlačkov zariadenia) sa spracovanie údajov vykonáva naviac na základe § 25 ods. 1 TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz). Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Ak sú vaše údaje potrebné pre plnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, spracovávame vaše údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. B nariadenia GDPR. Ďalej, ak sú vaše údaje potrebné pre splnenie právnej povinnosti, spracovávame ich na základe čl. 6 ods. 1 písm. C nariadenia GDPR. Ďalej môže byť spracovanie údajov vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. F nariadenia GDPR. Informácie o príslušnom právnom základe v každom jednotlivom prípade sú uvedené v nasledujúcich odsekoch tohto prehlásenia o ohrane osobných údajov.

Inšpektor ochrany osobných údajov

Pre našu spoločnosť sme menovali inšpektora ochrany osobných údajov.

Sascha Hasselbach
c/o EDV-Fortress
Kronprinzstr. 47-49
40764 Langenfeld
www.datenschutz-extern-nrw.de

Telefón: 021732041244
E-mail: privacy@bilsteingroup.com

Poznámka k odovzdávaniu údajov do USA a iných tretích krajín

Okrem iného používame nástroje od spoločností so sídlom v USA alebo iných tretích krajinách, ktoré nie sú zabezpečené podľa zákona o ochrane osobných údajov. Ak sú tieto nástroje aktívne, môžu byť vaše osobné údaje odovzdané do týchto tretích krajín a tam spracovávané. Radi by sme upozornili, že v týchto krajinách nie je možné zaručiť úroveň ochrany údajov porovnateľnú s EU. Napríklad americké spoločnosti sú povinné odovzdávať osobné údaje bezpečnostným orgánom bez toho, aby ste proti tomu mohli ako subjekt údajov podniknúť právne kroky. Preto nie je možné vylúčiť, že americké orgány (napr. spravodajské služby) spracovávajú, vyhodnocujú a trvalo uchovávajú vaše údaje umiestnené na amerických serveroch za účelom sledovania. Na tieto činnosti spracovania nemáme žiadny vplyv.

Odvolanie súhlasu so spracovaním údajov

Niektoré operácie spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Už udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Zákonnosť spracovania údajov vykonaného do odvolania zostáva odvolaním nedotknutá.

Právo vzniesť námietku proti zhromažďovaniu údajov vo zvláštnych prípadoch a proti priamemu marketingu (čl. 21 GDPR)

AK JE SPRACOVANIE ÚDAJOV VYKONÁVANÉ NA ZÁKLADE ČL. 6 ODS. 1 PÍSM. E ALEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK VZNIESŤ NÁMIETKU PROTI SPRACOVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV Z DÔVODOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ KONKRÉTNEJ SITUÁCIE; TO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE ZALOŽENÉ NA TÝCHTO USTANOVENIACH. PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY ZÁKLAD, NA KTOROM JE SPRACOVANIE ZALOŽENÉ, NÁJDETE V TOMTO PREHLÁSENÍ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV. AK VZNESIETE NÁMIETKU, NEBUDEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ĎALEJ SPRACOVÁVAŤ, AK NEPREUKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNENÉ DÔVODY PRE SPRACOVANIE, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI, PRÁVAMI A SLOBODAMI, ALEBO AK SPRACOVANIE NEPREBIEHA ZA ÚČELOM UPLATNENIA, VÝKONU ALEBO OBHAJOBY PRÁVNYCH NÁROKOV (NÁMIETKA PODĽA ČL. 21 ODS. 1 GDPR).

AK SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVANÉ ZA ÚČELOM PRIAMEHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK VZNIESŤ NÁMIETKU PROTI SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SA VÁS TÝKAJÚ, ZA ÚČELOM TAKÉHOTO MARKETINGU; TO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE, AK S TAKÝMTO PRIAMYM MARKETINGOM SÚVISIA. AK VZNESIETE NÁMIETKU, NEBUDÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NÁSLEDNE PRE ÚČELY PRIAMEJ REKLAMY ĎALEJ POUŽÍVANÉ (NÁMIETKA PODĽA ČL. 21 ODS. 2 GDPR).

Právo na odvolanie k príslušnému dozornému orgánu

V prípade porušenia GDPR majú dotknuté osoby právo odvolať sa k dozornému orgánu, a to hlavne v členskom štáte svojho obvyklého bydliska, pracoviska alebo miesta údajného porušenia. Právom na odvolanie nie sú dotknuté žiadne iné správne alebo súdne nápravné orgány.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby sme vám alebo tretej strane odovzdali údaje, ktoré spracovávame automaticky na základe vášho súhlasu alebo v rámci plnenia zmluvy, v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požiadate o priame odovzdanie údajov inej zodpovednej osobe, bude to vykonané len v rozsahu, v akom je to technicky vykonateľné.

Informácie, opravy a vymazanie

V rámci platných právnych predpisov máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o svojich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a prípadne právo na opravu alebo vymazanie týchto údajov. V súvislosti s týmto a akýmikoľvek ďalšími otázkami týkajúcimi sa osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť.

Právo na obmedzenie spracovávania dát

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať. Právo na obmedzenie spracovania existuje v nasledujúcich prípadoch:

Ak spochybňujete správnosť nami uložených osobných údajov, obvykle potrebujeme čas na ich overenie. Počas overovania máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
Ak k spracovaniu vašich osobných údajov došlo/dochádza protiprávne, môžete miesto výmazu požiadať o obmedzenie spracovania údajov.
Ak vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na uplatnenie, obhajobu alebo vymáhanie právnych nárokov, máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov namiesto výmazu.
Ak ste podali námietku podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, musí byť vykonané porovnanie vašich a našich záujmov. Ak nebude určené, koho záujmy prevažujú, máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

Ak ste obmedzili spracovanie svojich osobných údajov, môžu byť tieto údaje - okrem ich uloženia - spracovávané len s vaším súhlasom alebo na uplatnenie, vedenie alebo obhajobu právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Šifrovanie SSL alebo TLS

Z bezpečnostných dôvodov a za účelom ochrany prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránok zasielate, používajú tieto stránky šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že sa vo vyhľadávacej lište prehliadača zmení "http://" na "https://" a objaví sa ikona visiaceho zámku v lište prehliadača.

Ak je SSL alebo TLS šifrovanie umožnené, údaje, ktoré nám zašlete, nemôžu byť čítané treťou stranou.

3. zhromažďovanie údajov na týchto webových stránkach

Súbory cookies

Naše webové stránky používajú tzv. "súbory cookies". Súbory cookies sú malé dátové balíčky a nespôsobujú žiadne poškodenie vášho koncového zariadenia. Vo vašom koncovom zariadení sa ukladajú buď dočasne po dobu trvania relácie (session cookies), alebo trvalo (permanent cookies). Súbory session cookies sa po ukončení vašej návštevy automaticky vymažú. Trvalé súbory cookies zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich sami nevymažete alebo kým ich automaticky nevymaže váš webový prehliadač.

Súbory cookies môžu pochádzať od nás (súbory cookies prvej strany) alebo od spoločností tretích strán (tzv. súbory cookies tretích strán). Súbory cookies tretích strán umožňujú integráciu určitých služieb spoločností tretích strán do webových stránok (napr. súbory cookies pre spracovávanie platobných služieb).

Súbory cookies majú rôzne funkcie. Veľa súborov cookies je technicky nevyhnutných, pretože niektoré funkcie webových stránok by bez nich nemohli fungovať (napr. funkcia nákupného košíka alebo zobrazovanie videí). Iné súbory cookies môžu byť použité na vyhodnotenie správania užívateľov alebo na reklamné účely.

Súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie elektronickej komunikácie, na poskytovanie určitých funkcií, ktoré ste si vyžiadali (napr. pre funkciu nákupného košíka), alebo na optimalizáciu webových stránok (napr. súbory cookies na meranie návštevnosti webu) (nevyhnutné súbory cookies), sú ukladané na základe čl. 6 ods. 1 písm. F nariadenia GDPR, ak nie je uvedený iný právny základ. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem na ukladaní nevyhnutných súborov cookies za účelom technicky bezchybného a optimalizovaného poskytovania svojich služieb. Ak bol vyžiadaný súhlas s ukladaním súborov cookies a porovnateľných rozpoznávacích technológií, spracovanie sa vykonáva výhradne na základe tohto súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. A nariadenia GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG); súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaný o nastavovaní súborov cookies a povoliť súbory cookies len v jednotlivých prípadoch, vylúčiť prijímanie súborov cookies pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovať automatické mazanie súborov cookies pri zavretí prehliadača. Ak súbory cookies deaktivujete, môže byť funkčnosť týchto webových stránok obmedzená.

Ktoré súbory cookies a služby sa na týchto webových stránkach používajú, nájdete v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov.

Súhlas so službou Cookiebot

Naše webové stránky používajú technológiu súhlasu spoločnosti Cookiebot na získanie vášho súhlasu s ukladaním určitých súborov cookies na vašom koncovom zariadení alebo s používaním určitých technológií a na doloženie tohto súhlasu spôsobom, ktorý je v súlade s ochranou osobných údajov. Poskytovateľom tejto technológie je spoločnosť Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko (ďalej len "Cookiebot").

Keď vstúpite na naše webové stránky, vytvorí sa spojenie so servermi spoločnosti Cookiebot, aby sme získali vaše súhlasy a ďalšie prehlásenia týkajúce sa používania súborov cookies. Spoločnosť Cookiebot potom uloží súbory cookies do vášho prehliadača, aby mohla priradiť súhlasy, ktoré ste jej udelili, alebo ich odvolania. Takto zhromaždené údaje sa uchovávajú, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, kým sami nevymažete súbory cookies spoločnosti Cookiebot alebo kým nezanikne účel ich uloženia. Povinné zákonné povinnosti ukladania zostávajú nedotknuté.

Cookiebot sa používa na získanie zákonom požadovaného súhlasu s používaním súborov cookies. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. C nariadenia GDPR.

Spracovanie objednávok

Pre využívanie vyššie uvedenej služby sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávky (AVV). Ide o zmluvu vyžadovanú zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zaisťuje, že táto služba spracováva osobné údaje návštevníkov našich webových stránok len v súlade s našimi pokynmi a v súlade s GDPR.

Súbory protokolu servera

Prevádzkovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do tzv. protokolových súborov servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odovzdáva. Ide o tieto súbory:

typ a verzia prehliadača
používaný operačný systém
odkazujúca adresa URL
názov hostiteľského počítača
čas požiadavky servera
IP adresa

Tieto údaje nie sú spájané s inými zdrojmi dát.

Zhromažďovanie týchto údajov je založené na čl. 6 ods. 1 písm. F nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem na technicky bezchybnej prezentácii a optimalizácii svojich webových stránok - za týmto účelom musia byť zaznamenávané súbory protokolu servera.

Kontaktný formulár

Ak nám zašlete otázku prostredníctvom kontaktného formulára, budú vaše údaje z tohto formulára, vrátane kontaktných údajov, ktoré ste v ňom uviedli, uložené pre účely spracovania otázky a pre prípad ďalších otázok. Tieto údaje neodovzdávame ďalej bez vášho súhlasu.

Spracovanie týchto údajov je založené na čl. 6 ods. 1 písm. B nariadenia GDPR, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je nevyhnutná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracovanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracovaní nám adresovaných otázok (čl. 6 ods. 1 písm. F nariadenia GDPR) alebo na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. A nariadenia GDPR), ak to bolo požadované; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, u nás zostanú, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uložením alebo kým nezmizne účel ich uloženia (napr. po ukončení spravovania vašej otázky). Záväzné právne ustanovenia - hlavne lehoty na uchovávanie údajov - zostávajú nedotknuté.

Otázky prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo faxu

Ak nás kontaktujete e-mailom, telefonicky alebo faxom, bude vaša otázka vrátane všetkých z nej vyplývajúcich osobných údajov (meno, otázka) uložená a spracovaná za účelom vyriešenia vašej požiadavky. Tieto údaje neodovzdávame ďalej bez vášho súhlasu.

Spracovanie týchto údajov je založené na čl. 6 ods. 1 písm. B nariadenia GDPR, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je nevyhnutná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracovanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracovaní nám adresovaných otázok (čl. 6 ods. 1 písm. F nariadenia GDPR) alebo na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. A nariadenia GDPR), ak bol požadovaný; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Údaje, ktoré nám zašlete prostredníctvom žiadosti o kontakt, u nás zostanú, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uložením alebo kým nezmizne účel ich uloženie (napr. po vybavení vašej žiadosti). Povinné zákonné ustanovenia - hlavne zákonné lehoty na uchovávanie údajov - zostávajú nedotknuté.

4. Analytické nástroje a reklama

Google Tag Manager

Používame Google Tag Manager. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Google Tag Manager je nástroj, ktorý nám umožňuje integrovať na naše webové stránky sledovacie alebo štatistické nástroje a ďalšie technológie. Samotný Google Tag Manager nevytvára užívateľské profily, neukladá súbory cookies a nevykonáva žiadne nezávislé analýzy. Slúži len na správu a reprodukciu prostriedkov, ktoré sú prostredníctvom neho integrované. Google Tag Manager však zaznamenáva vašu IP adresu, ktorá môže byť rovnako odovzdaná materskej spoločnosti Google v Spojených štátoch.
 
Používanie Google Tag Manager je založené na čl. 6 ods. 1 písm. F nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem na rýchlej a nekomplikovanej integrácii a správe rôznych nástrojov na svojich webových stránkach. Ak bol vyžiadaný zodpovedajúci súhlas, spracovanie sa vykonáva výhradne na základe čl. 6 ods. 1 písm. A nariadenia GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, ak súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookies alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení užívateľa (napr. snímanie odtlačkov zariadenia) v zmysle TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Google Analytics

Tieto internetové stránky používajú funkcie webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Služba Google Analytics umožňuje prevádzkovateľovi webových stránok analyzovať správanie návštevníkov webových stránok. Prevádzkovateľ webových stránok pritom získava rôzne údaje o používaní, ako sú zobrazenie stránok, dĺžka ich návštevy, používané operačné systémy a pôvod užívateľa. Tieto údaje sú priradené k príslušnému koncovému zariadeniu užívateľa. Nedochádza k priradeniu ID užívateľa.

Služba Google Analytics používa technológie, ktoré umožňujú rozpoznanie užívateľa za účelom analýzy jeho správania (napr. súbory cookies alebo odtlačok zariadenia). Informácie zhromaždené spoločnosťou Google o používaní týchto webových stránok sú obvykle prenášané na server spoločnosti Google v USA a tam uložené.

Používanie tejto služby je založené na vašom súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. A nariadenia GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Odovzdávanie údajov do USA prebieha na základe štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonymizácia IP adresy

Na našej webovej stránke máme aktivovanú funkciu anonymizácie IP adresy. To znamená, že vaša IP adresa je spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred odoslaním do USA skrátená. Len vo výnimočných prípadoch bude celá IP adresa prenesená na server spoločnosti Google v USA a tam skrátená. Z poverenia prevádzkovateľa týchto webových stránok bude spoločnosť Google tieto informácie používať za účelom vyhodnocovania vášho používania webových stránok, zostavovania správ o vašej aktivite na webových stránkach a na zaistenie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou na webových stránkach a používaním internetu prevádzkovateľovi webových stránok. IP adresa odovzdaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google.

Plugin vyhľadávače

Zhromažďovaniu a spracovaniu vašich údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ďalšie informácie o tom, ako služba Google Analytics nakladá s údajmi užívateľov, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Spracovanie príkazov

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní príkazov a pri používaní služby Google Analytics naplno uplatňujeme prísne požiadavky nemeckých úradov na ochranu osobných údajov.

Google Ads Remarketing

Tieto webové stránky využívajú funkcie Google Ads Remarketing. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Google Ads Remarketing nám umožňuje priradiť osoby, ktoré vstúpili do interakcie s našou online ponukou, k určitým cieľovým skupinám, aby sa im následne zobrazovala záujmová reklama v reklamnej sieti Google (remarketing alebo retargeting).

Okrem toho je možné reklamné cieľové skupiny vytvorené pomocou služby Google Ads Remarketing prepojiť s funkciami spoločnosti Google pre rôzne zariadenia. Týmto spôsobom sa môžu personalizované reklamné oznámenia založené na záujmoch, ktoré boli prispôsobené vášmu predchádzajúcemu používaniu a správaniu pri surfovaní na jednom koncovom zariadení (napr. mobilnom telefóne), zobrazovať tiež na inom vašom koncovom zariadení (napr. tablete alebo počítači).

Ak máte účet Google, môžete sa proti personalizovanej reklame ohradiť na nasledujúcom odkaze: www.google.com/settings/ads/onweb/.

Používanie tejto služby je založené na vašom súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. A nariadenia GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie a ustanovenia o ochrane údajov nájdete v prehlásení spoločnosti Google o ochrane údajov na adrese: policies.google.com/technologies/ads.

Vytváranie cieľových skupín s priradením zákazníkov

Na vytváranie cieľových skupín používame okrem iného funkciu priraďovania zákazníkov v rámci služby Google Ads Remarketing. Pri tomto procese prenášame určité údaje o zákazníkoch (napr. e-mailové adresy) z našich zoznamov zákazníkov do spoločnosti Google. Ak sú dotyční zákazníci užívateľmi služby Google a sú prihlásení na svojom účte Google, zobrazujú sa im vhodné reklamné oznámenia v rámci siete Google (napr. na YouTube, Gmaili alebo vo vyhľadávači).

Sledovanie konverzií Google

Tieto webové stránky používajú sledovanie konverzií Google. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Sledovanie konverzií Google umožňuje spoločnosti Google a nám rozpoznať, či užívateľ vykonal určité akcie. Môžeme napríklad vyhodnotiť, na ktoré tlačidlá na našich webových stránkach a ako často bolo kliknuté a ktoré produkty boli prezerané alebo zakúpené obzvlášť často. Tieto informácie slúžia na vytváranie štatistík konverzií. Zisťujeme celkový počet užívateľov, ktorí klikli na naše reklamy, a aké akcie vykonali. Nezískavame žiadne informácie, pomocou ktorých by sme mohli užívateľa osobne identifikovať. Sama spoločnosť Google používa pre účely identifikácie súbory cookies alebo porovnateľné technológie rozpoznávania.

Používanie tejto služby je založené na vašom súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. A nariadenia GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o sledovaní konverzií Google nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: policies.google.com/privacy.

Meta Pixel (predtým Facebook Pixel)

Tieto webové stránky používajú na meranie konverzií pixel od spoločnosti Facebook/Meta. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Meta Platform Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko. Podľa spoločnosti Facebook sú však zhromaždené údaje odovzdávané tiež do USA a ďalších tretích krajín.

Týmto spôsobom je možné sledovať správanie návštevníkov stránok potom, čo boli kliknutím na reklamu na Facebooku presmerovaní na webové stránky poskytovateľa. To umožňuje vyhodnocovať účinnosť reklám na Facebooku pre štatistické účely a účely prieskumu trhu a optimalizovať budúce reklamné nastavenia.

Zhromaždené údaje sú pre nás ako prevádzkovateľa týchto webových stránok anonymné a nemôžeme z nich vyvodzovať žiadne závery o totožnosti užívateľov. Údaje sú však ukladané a spracovávané spoločnosťou Facebook, aby bolo možné prepojenie s príslušným užívateľským profilom a aby spoločnosť Facebook mohla údaje používať pre svoje vlastné reklamné účely v súlade so zásadami používania údajov spoločnosti Facebook (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). To umožňuje Facebooku zobrazovať reklamy na stránkach Facebooku aj mimo Facebook. Toto využitie údajov nemôžeme ako prevádzkovateľ stránok ovplyvniť.

Používanie tejto služby je založené na vašom súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. A nariadenia GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Ak sú osobné údaje zhromažďované na našich webových stránkach pomocou tu popísaného nástroja a odovzdávané spoločnosti Facebook, sme my a spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, spoločne za toto spracovanie údajov (čl. 26 GDPR) zodpovední. Spoločná zodpovednosť je obmedzená výhradne na zhromažďovanie údajov a ich odovzdávanie spoločnosti Facebook. Spracovanie zo strany spoločnosti Facebook, ktoré prebieha po odovzdaní, nie je súčasťou spoločnej zodpovednosti. Povinnosti, ktoré nám spoločne prislúchajú, boli stanovené v zmluve o spoločnom spracovaní. Text dohody nájdete na adrese: www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podľa tejto dohody sme zodpovední za poskytovanie informácií o ochrane údajov pri používaní nástroja Facebook a za implementáciu nástroja na našich webových stránkach, ktorá je z hľadiska ochrany údajov bezpečná. Spoločnosť Facebook je zodpovedná za zabezpečenie údajov v produktoch spoločnosti Facebook. Práva subjektov údajov (napr. žiadosti o informácie) týkajúce sa údajov spracovávaných spoločnosťou Facebook môžete uplatniť priamo v spoločnosti Facebook. Ak uplatníte práva subjektu údajov u nás, sme povinní ich odovzdať spoločnosti Facebook.

Odovzdávanie údajov do USA prebieha na základe štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Ďalšie informácie o ochrane súkromia nájdete v informáciách spoločnosti Facebook o ochrane osobných údajov: de-de.facebook.com/about/privacy/.

Funkciu remarketingu "Custom Audiences" môžete tiež deaktivovať v časti nastavenie reklamy na adrese www.facebook.com/ads/preferences/. Ak to chcete urobiť, musíte byť prihlásený na Facebooku.

Ak nemáte účet na Facebooku, môžete reklamu založenú na používaní zo strany Facebooku zakázať na webových stránkach European Interactive Digital Advertising Alliance: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. newsletter

Údaje newslettera

Ak si prajete dostávať newsletter ponúkaný týmito webovými stránkami, budeme požadovať vašu e-mailovú adresu spolu s informáciami, ktoré nám umožnia overiť, že ste majiteľom danej e-mailovej adresy a že súhlasíte so zasielaním newslettera. Ďalšie údaje sa zhromažďujú len dobrovoľne alebo sa nezhromažďujú vôbec. Tieto údaje slúžia výhradne na zaslanie požadovaných informácií a nebudú poskytované tretím stranám.

Mailchimp s deaktivovaným meraním výsledkov

Tieto webové stránky využívajú na zasielanie newslettera služby spoločnosti Mailchimp. Poskytovateľom je spoločnosť Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Mailchimp je služba, ktorú je možné okrem iného využiť na organizáciu zasielania newsletterov. Pri zadávaní údajov za účelom zasielania newsletterov (napr. emailovej adresy) sú tieto údaje uložené na serveroch spoločnosti Mailchimp v USA. Meranie výkonu spoločnosti Mailchimp sme deaktivovali, takže spoločnosť Mailchimp nebude vyhodnocovať vaše správanie pri otváraní našich newsletterov.

Ak si neprajete, aby boli vaše údaje odovzdávané spoločnosti Mailchimp, musíte sa z odberu newslettera odhlásiť. Za týmto účelom poskytujeme v každej správe s newsletterom príslušný odkaz.
 
Spracovanie údajov je založené na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. A nariadenia GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať odhlásením odberu newslettera. Zákonnosť už vykonaných operácií údajov zostáva odvolaním nedotknutá.

Údaje, ktoré nám poskytnete za účelom zasielania newslettera, budú nami alebo poskytovateľom služieb zasielania newslettera uchovávané, kým sa z odberu newslettera neodhlásite, a po odhlásení z odberu newslettera budú z adresára vymazané. Údaje, ktoré sme uložili pre iné účely, zostávajú týmto nedotknuté.

Odovzdávanie údajov do USA prebieha na základe štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ a mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/.

Po odhlásení sa z rozosielania newslettera bude vaša e-mailová adresa nami alebo poskytovateľom služieb rozosielania newslettera v prípade potreby uložená na čiernu listinu, aby sa zabránilo budúcemu rozosielaniu. Údaje z čiernej listiny budú použité len pre tento účel a nebudú zlúčené s inými údajmi. Slúži to ako vášmu záujmu, tak nášmu záujmu na dodržiavaní zákonných požiadaviek pri zasielaní newsletterov (oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. F nariadenia GDPR). Uloženie na čiernu listinu nie je časovo obmedzené. Proti ukladaniu môžete vzniesť námietku, ak váš záujem preváži nad naším oprávneným záujmom. 

Ďalšie podrobnosti nájdete v ustanoveniach o ochrane osobných údajov spoločnosti Mailchimp na adrese: mailchimp.com/legal/terms/.

Spracovávanie zákaziek

Pre využívanie vyššie uvedenej služby sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávky (AVV). Ide o zmluvu vyžadovanú zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zaisťuje, že táto služba spracováva osobné údaje návštevníkov našich webových stránok len v súlade s našimi pokynmi a v súlade s nariadením GDPR.

6. moduly plug-in a nástroje

YouTube s rozšírenou ochranou dát

Táto webová stránka vkladá videá z webovej stránky YouTube. Prevádzkovateľom stránok je spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Službu YouTube používame v režime rozšírenej ochrany dát. Podľa YouTube tento režim znamená, že YouTube neukladá žiadne informácie o návštevníkoch týchto webových stránok predtým, než si pozrú video. Prenos údajov partnerom YouTube však rozšírený režim ochrany údajov nutne nevylučuje. Bez ohľadu na to, či video sledujete, teda YouTube naviaže spojenie so sieťou Google DoubleClick.

Hneď ako na týchto webových stránkach spustíte video YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Tým sa server YouTube dozvie, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásený k svojmu účtu YouTube, umožňujete YouTube priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube.

Okrem toho môže YouTube po spustení videa ukladať do vášho koncového zariadenia rôzne súbory cookies alebo používať porovnateľné technológie rozpoznávania (napr. snímanie odtlačkov zariadenia). Týmto spôsobom môže YouTube získavať informácie o návštevníkoch týchto webových stránok. Tieto informácie slúžia okrem iného na zhromažďovanie štatistík o videách, na zlepšovanie užívateľského prostredia a na prevenciu pokusov o podvod.

V prípade potreby môžu byť po spustení videa na YouTube spustené ďalšie procesy spracovania údajov, na ktoré nemáme žiadny vplyv.

YouTube sa používa v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. F nariadenia GDPR. Ak bol vyžiadaný zodpovedajúci súhlas, spracovanie sa vykonáva výhradne na základe čl. 6 ods. 1 písm. A nariadenia GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, ak súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookies alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení užívateľa (napr. snímanie odtlačkov zariadenia) v zmysle TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v spoločnosti YouTube nájdete v ich zásadách ochrany osobných údajov na adrese: policies.google.com/privacy.

Písma Google (miestny hosting)

Tieto stránky používajú pre jednotné zobrazenie písma tzv. Google Fonts, ktoré poskytuje spoločnosť Google. Písma Google sú nainštalované lokálne. Neexistuje žiadne spojenie so servermi spoločnosti Google.

Ďalšie informácie o fontoch Google nájdete na adrese developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: policies.google.com/privacy.