Polityka prywatności

Odmowa udzielenia zgody na zbieranie danych

Mogą Państwo uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych klikając poniższy link. Aktywuje on plik cookie opt-out, który uniemożliwia zbieranie Państwa danych podczas kolejnych odwiedzin tej strony internetowej: Dezaktywacja Google Analytics.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w Polityce Prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

 

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią przejrzysty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat ochrony danych, zapoznaj się z naszym oświadczeniem o ochronie danych poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzaniem danych na tej stronie zajmuje się operator strony. Dane kontaktowe operatora serwisu znajdziesz w sekcji „Informacje o administratorze danych” niniejszej polityki prywatności.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są zbierane w momencie, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być na przykład dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Twoją zgodą przez nasze systemy informatyczne w momencie, kiedy odwiedzasz stronę. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas przeglądania strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych zbierana jest w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz w każdej chwili wycofać tę zgodę na przyszłość. Masz również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W każdej chwili możesz się z nami skontaktować w tej sprawie oraz w przypadku jakichkolwiek innych pytań dotyczących ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Podczas odwiedzania tej witryny Twoje zachowanie w trakcie surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i jak je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełne zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.

Uwaga dotycząca właściwego urzędu

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal

telefon: 02333 911-0
e-mail: info@bilsteingroup.com

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu ich przetwarzania. W przypadku zgłoszenia przez Ciebie uzasadnionego żądania usunięcia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania wynikające z prawa podatkowego lub handlowego); w tym drugim przypadku dane zostaną usunięte, gdy te powody przestaną obowiązywać.

Ogólne informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych w tym serwisie

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeżeli przetwarzane są szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyrażenia wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 RODO. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji na Twoim urządzeniu końcowym (np. poprzez pobieranie odcisków palców urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG (niemiecka Ustawa o ochronie danych telekomunikacji i telekomunikacji). Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli Twoje dane są niezbędne do wykonania umowy lub do realizacji działań przedumownych, przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO. Ponadto, jeżeli Twoje dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

Sascha Hasselbach
c/o EDV-Fortress
Kronprinzstr. 47-49
40764 Langenfeld
www.datenschutz-extern-nrw.de

Telefon: 021732041244
e-mail: privacy@bilsteingroup.com

Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa o ochronie danych. Jeżeli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Ciebie, jako osoby, której dane dotyczą, działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że organy USA (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Twoje dane znajdujące się na serwerach USA w celach monitoringu. Nie mamy wpływu na te czynności związane z przetwarzaniem.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz cofnąć udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które odbyło się do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH JEST DOKONYWANE NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW PRZECIWKO PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W OPARCIU O NINIEJSZE POSTANOWIENIA. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPARTE JEST PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI ZŁOŻYSZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ NIEZBĘDNE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE NAD TWOIMI INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB PRZETWARZANIE JEST W CELU DOCHODZENIA, WYKONYWANIA LUB OCHRONY ROSZCZEŃ (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 ust. 1 RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELACH MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW PRZECIWKO PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH CIĘ W CELU TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST TO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU SPRZECIWU, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 NIEMIECKIEJ USTAWY O OCHRONIE DANYCH).

Prawo odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO, osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego środka administracyjnego lub sądowego.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w wykonaniu umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to zrealizowane tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Dostęp do informacji, poprawianie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawa mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, jeśli dotyczy, prawo do poprawiania lub usuwania tych danych. W każdej chwili możesz się z nami skontaktować w tej sprawie oraz w przypadku jakichkolwiek innych pytań dotyczących danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas weryfikacji masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/ odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
Jeżeli wniosłeś sprzeciw na podstawie art. 21 (1) RODO, należy przeprowadzić wyważenie Twoich i naszych interesów. Do czasu ustalenia, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą - poza przechowywaniem - być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

3. Gromadzenie danych na tej stronie

Pliki cookies ("ciasteczka")

Nasz serwis wykorzystuje tak zwane „ciasteczka”, czyli pliki cookie. Pliki cookies to niewielkie pakiety danych i nie wyrządzają żadnych szkód na Twoim urządzeniu końcowym. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) lub na stałe (cookies stałe) na Twoim urządzeniu końcowym. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. „Stałe” pliki cookies pozostają zapisane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich samodzielnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez Twoją przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą pochodzić od nas (pliki cookie pierwszej strony) lub od firm zewnętrznych (tzw. pliki cookie strony trzeciej). Pliki cookie stron trzecich umożliwiają integrację niektórych usług firm zewnętrznych w ramach witryn internetowych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ bez nich niektóre funkcje strony internetowej nie mogłyby działać (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do oceny zachowania użytkownika lub do celów reklamowych.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej, zapewnienia określonych funkcji, o które prosiłeś (np. funkcja koszyka) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony) (niezbędne pliki cookie) są przechowywane na podstawa art. 6 ust. 1 lit f RODO, chyba że wskazana jest inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie niezbędnych do technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile zażądano zgody na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (niemiecka Ustawa o ochronie danych telekomunikacji i telekomunikacji); zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Jeśli wyłączysz pliki cookie, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Możesz dowiedzieć się, które pliki cookie i usługi są używane na tej stronie internetowej w tym oświadczeniu o ochronie danych.

Zgoda z Cookiebotem

Nasza strona internetowa korzysta z technologii zgody Cookiebota, aby uzyskać Twoją zgodę na przechowywanie niektórych plików cookie na Twoim urządzeniu końcowym lub na korzystanie z niektórych technologii oraz udokumentować to w sposób zgodny z zasadami ochrony danych. Dostawcą tej technologii jest Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania (dalej „Cookiebot”).

Gdy wchodzisz na naszą stronę, nawiązywane jest połączenie z serwerami Cookiebota w celu uzyskania Twoich zgód i innych oświadczeń dotyczących korzystania z plików cookie. Następnie Cookiebot przechowuje plik cookie w Twojej przeglądarce, aby móc przyporządkować udzielone Ci zgody lub ich odwołanie. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, samodzielnie usuniesz plik cookie Cookiebot lub ustanie cel przechowywania danych. Obowiązkowe prawne obowiązki przechowywania pozostają nienaruszone.

Cookiebot służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystanie plików cookies. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, które zapewniają, że ta usługa przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie nam przekazuje. To są:

typ przeglądarki i wersja przeglądarki
używany system operacyjny
URL strony odsyłającej
nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
czas żądania serwera
adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeżeli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - jeżeli o to poproszono; zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Dane podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po zakończeniu przez nas obsługi Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Zapytanie e-mailem, telefonicznie lub faksem

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) zostanie przez nas zapisane i przetworzone w celu przetworzenia Twojego zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli zostałeś o to poproszony; zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Dane, które prześlesz nam za pośrednictwem formularzy kontaktowych, pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu Twojej prośby). Obowiązujące przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

4. Narzędzia analityczne i reklamy

Menedżer tagów Google

Korzystamy z Menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Menedżer tagów Google to narzędzie, które umożliwia nam integrację narzędzi śledzących lub statystycznych oraz innych technologii na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy profili użytkowników, nie przechowuje plików cookies i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Służy jedynie do zarządzania i odtwarzania zintegrowanych za jego pośrednictwem narzędzi. Menedżer tagów Google rejestruje jednak Twój adres IP, który może być również przekazywany do firmy macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych.

Korzystanie z Menedżera tagów Google opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (niemiecka Ustawa o ochronie danych telekomunikacji i telekomunikacji), w zakresie, w jakim zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG (niemiecka Ustawa o ochronie danych telekomunikacji i telekomunikacji). Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony analizę zachowania osób odwiedzających stronę. W ten sposób operator strony internetowej otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony strony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego użytkownika. Nie zostaje to przypisane do identyfikatora użytkownika.

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy zachowania użytkownika (np. pliki cookies czy odcisk palca urządzenia). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (niemiecka Ustawa o ochronie danych telekomunikacji i telekomunikacji). Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonimizacja adresu IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Oznacza to, że Twój adres IP jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynach oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google Analytics przetwarza dane użytkowników, zapoznaj się z polityką prywatności Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień z Google i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Remarketing Google Ads

Ta strona korzysta z funkcji Google Ads Remarketing. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads Remarketing pozwala nam przyporządkować osoby, które wchodzą w interakcję z naszą ofertą online, do określonych grup docelowych, aby następnie wyświetlać im reklamy oparte na zainteresowaniach w sieci reklamowej Google (remarketing lub retargeting).

Ponadto reklamowe grupy docelowe utworzone za pomocą remarketingu Google Ads można powiązać z funkcjami cross-device Google. W ten sposób spersonalizowane i oparte na zainteresowaniach komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do Ciebie w zależności od Twojego wcześniejszego korzystania i zachowania podczas przeglądania na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).

Jeśli masz konto Google, możesz wyrazić sprzeciw reklamom spersonalizowanym pod następującym linkiem: www.google.com/settings/ads/onweb/.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (niemiecka Ustawa o ochronie danych telekomunikacji i telekomunikacji). Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Dalsze informacje i przepisy dotyczące ochrony danych można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych pod adresem: policies.google.com/technologies/ads.

Tworzenie grupy docelowej z dopasowywaniem klientów

Do tworzenia grup docelowych wykorzystujemy między innymi funkcję dopasowywania klientów Google Ads Remarketing. W ramach tego procesu przekazujemy do Google określone dane klientów (np. adresy e-mail) z naszych list klientów. Jeżeli klienci, o których mowa, są użytkownikami Google i są zalogowani na swoje konto Google, wyświetlane są im odpowiednie komunikaty reklamowe w sieci Google (np. na YouTube, Gmailu lub w wyszukiwarce).

Śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta ze śledzenia konwersji Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Śledzenie konwersji Google umożliwia Google i nam rozpoznanie, czy użytkownik wykonał określone działania. Na przykład możemy ocenić, które przyciski na naszej stronie internetowej były klikane, jak często i które produkty były oglądane lub kupowane szczególnie często. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji. Dowiadujemy się, jaka jest łączna liczba użytkowników, którzy kliknęli w nasze reklamy i jakie działania podjęli. Nie otrzymujemy żadnych informacji, za pomocą których moglibyśmy osobiście zidentyfikować użytkownika. Sam Google używa plików cookie lub porównywalnych technologii rozpoznawania do celów identyfikacji.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (niemiecka Ustawa o ochronie danych telekomunikacji i telekomunikacji). Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat śledzenia konwersji Google można znaleźć w polityce prywatności Google: policies.google.com/privacy.

Metapiksel (wcześniej piksel Facebooka)

Ta witryna wykorzystuje piksel akcji użytkownika z Facebooka/Meta do pomiaru konwersji. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak zgodnie z zasadami Facebooka, zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

W ten sposób można śledzić zachowanie osób odwiedzających stronę po przekierowaniu ich na stronę dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Umożliwia to ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są dla nas jako operatora tej strony anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, aby możliwe było połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook mógł wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką korzystania z danych Facebooka (https://de-de. facebook.com/about/privacy/). Dzięki temu Facebook może wyświetlać reklamy na stronach Facebooka, jak również poza Facebookiem. Jako operator strony nie mamy wpływu na takie wykorzystanie danych.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (niemiecka Ustawa o ochronie danych telekomunikacji i telekomunikacji). Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie danych ( Art. 26 RODO). Odpowiedzialność solidarna ogranicza się wyłącznie do zbierania danych i przekazywania ich do Facebooka. Przetwarzanie przez Facebooka, które ma miejsce po przekazaniu, nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki ciążące na nas łącznie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu. Treść umowy znajduje się pod adresem: www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za przekazanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczne wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej pod kątem ochrony danych. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych produktów Facebooka. Możesz dochodzić praw osoby, której dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook bezpośrednio na Facebooku. Jeśli dochodzisz u nas praw osoby, której dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebooka: de-de.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również dezaktywować funkcję remarketingu „Custom Audiences” w sekcji ustawień reklam na www.facebook.com/ads/preferences/. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz wyłączyć pochodzące z Facebooka reklamy oparte na użytkowaniu na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. Newsletter

Dane newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany w serwisie, wymagamy od Ciebie podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletynu informacyjnego/newslettera. Żadne dalsze dane nie są gromadzone lub gromadzone są wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Do obsługi biuletynów korzystamy z usług dostawców biuletynów, które zostały opisane poniżej.

Mailchimp z wyłączonym pomiarem wydajności

Ta strona korzysta z usług Mailchimp do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Mailchimp to usługa, za pomocą której można między innymi organizować wysyłkę newsletterów. Gdy wprowadzasz dane w celu otrzymywania newsletterów (np. adres e-mail), dane te są przechowywane na serwerach Mailchimp w USA. Wyłączyliśmy pomiar wydajności Mailchimp, aby Mailchimp nie oceniał Twojego zachowania podczas otwierania naszych biuletynów.

Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane były przekazywane do Mailchimp, musisz zrezygnować z otrzymywania newslettera. W tym celu udostępniamy odpowiedni link w każdej wiadomości newslettera.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać tę zgodę, wypisując się z newslettera. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane podane przez Ciebie w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do momentu wypisania się z newslettera i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po rezygnacji z newslettera. Nie ma to wpływu na dane, które zostały przez nas zapisane w innych celach.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ i mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu Twój adres e-mail zostanie w razie potrzeby zapisany przez nas lub dostawcę usługi biuletynu na czarnej liście, aby zapobiec wysyłaniu wiadomości w przyszłości. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych podczas wysyłania biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz wyrazić sprzeciw przechowywaniu, jeżeli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z postanowieniami Mailchimp dotyczącymi ochrony danych pod adresem: mailchimp.com/legal/terms/.

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, które zapewniają, że ta usługa przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube z ulepszoną ochroną danych

Ta witryna internetowa zawiera filmy wideo z serwisu YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających tę witrynę, zanim obejrzą oni wideo. Rozszerzony tryb ochrony danych niekoniecznie wyklucza jednak przekazywanie danych partnerom YouTube. W ten sposób niezależnie od tego, czy oglądasz wideo, YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick.

Gdy tylko uruchomisz film YouTube na tej stronie, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. W ten sposób serwer YouTube informuje, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, podczas surfowania umożliwiasz YouTube przyporządkowanie Twojego zachowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto po uruchomieniu wideo YouTube może zapisać na Twoim urządzeniu końcowym różne pliki cookie lub zastosować porównywalne technologie rozpoznawania (np. odcisk palca urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskiwać informacje o osobach odwiedzających tę witrynę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy doświadczenia użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

W razie potrzeby po uruchomieniu filmu na YouTube mogą zostać uruchomione dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

YouTube jest używany w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (niemiecka Ustawa o ochronie danych telekomunikacji i telekomunikacji), w zakresie, w jakim zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisku palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG (niemiecka Ustawa o ochronie danych telekomunikacji i telekomunikacji). Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube, zapoznaj się z ich polityką prywatności pod adresem: policies.google.com/privacy.

Czcionki Google (hosting lokalny)

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek Google, które są dostarczane przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Brak połączenia z serwerami Google.

Więcej informacji na temat czcionek Google można znaleźć na stronie developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: policies.google.com/privacy.