Datu aizsardzības paziņojums

 

1. Datu aizsardzība īsumā

Vispārīgā informācija

Turpmāk minētā informācija sniedz vienkāršu pārskatu par to, kas notiek ar jūsu personas datiem, kad apmeklējat šo tīmekļa vietni. Personas dati ir jebkuri dati, pēc kuriem jūs var personīgi identificēt. Detalizētu informāciju par datu aizsardzību lūdzam skatīt mūsu datu aizsardzības paziņojumā, kas sniegts zem šī teksta.

Datu vākšana šajā tīmekļa vietnē

Kas ir atbildīgs par datu vākšanu šajā tīmekļa vietnē?

Datu apstrādi šajā tīmekļa vietnē veic tīmekļa vietnes operators. Tīmekļa vietnes operatora kontaktinformāciju varat atrast šīs privātuma politikas sadaļā „Informācija par datu pārzini”.

Kā apkopojam jūsu datus?

No vienas puses, jūsu dati tiek apkopoti, kad jūs tos mums sniedzat. Tie var būt, piemēram, dati, ko jūs ievadāt saziņas veidlapā.

Citus datus automātiski vai ar jūsu piekrišanu apkopo mūsu IT sistēmas, kad apmeklējat tīmekļa vietni. Tie pamatā ir tehniskie dati (piemēram, interneta pārlūkprogramma, operētājsistēma vai lapas skatījuma laiks). Šie dati tiek apkopoti automātiski, tiklīdz jūs apmeklējat šo tīmekļa vietni.

Kādam mērķim mēs izmantojam jūsu datus?

Daļa datu tiek apkopota, lai nodrošinātu nekļūdīgu tīmekļa vietnes darbību. Jūsu lietotāja paradumu analīzei var tikt izmantoti citi dati.

Kādas ir jūsu tiesības saistībā ar saviem datiem?

Jums ir tiesības jebkurā brīdī bez maksas saņemt informāciju par jūsu uzglabāto personas datu izcelsmi, saņēmēju un mērķi. Jums ir tiesības arī pieprasīt šo datu labošanu vai dzēšanu. Ja esat sniedzis savu piekrišanu datu apstrādei, nākotnē šo piekrišanu jebkurā brīdī varat atcelt. Noteiktos apstākļos jums ir arī tiesības pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu. Turklāt jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei.

Jūs jebkurā brīdī varat sazināties ar mums par šo un jebkādiem citiem jautājumiem, kas jums varētu rasties saistībā ar datu aizsardzību.

Analīzes rīki un trešo personu rīki

Apmeklējot šo tīmekļa vietni, jūsu interneta pārlūkošanas paradumi var tikt statistiski analizēti. To pamatā dara tā sauktās analīzes programmas.

Detalizēta informācija par šīm analīzes programmām ir pieejama turpmāk sniegtajā datu aizsardzības deklarācijā.

2. Vispārīgas piezīmes un obligāti sniedzamā informācija

Datu aizsardzība

Šo vietņu operatori ļoti rūpīgi attiecas pret jūsu personas datu aizsardzību. Mēs jūsu personas datus apstrādājam kā konfidenciālu informāciju un saskaņā ar tiesību aktos paredzētajiem datu aizsardzības noteikumiem un šo datu aizsardzības deklarāciju.

Kad izmantojat šo tīmekļa vietni, tiek ievākti dažādi personas dati. Personas dati ir dati, pēc kuriem jūs var personīgi identificēt. Šajā Privātuma politikā paskaidrots, kādu informāciju mēs apkopojam un kā to izmantojam. Tajā arī izskaidrots, kā un kādam mērķim mēs to darām.

Mēs vēlētos norādīt, ka datu pārraidei internetā (piemēram, sazinoties e-pastā) iespējami drošības trūkumi. Pilnīga datu aizsardzība pret to pieejamību trešajām personām nav iespējama.

Piezīme par atbildīgo iestādi

Par datu apstrādi atbildīgā persona šajā tīmekļa vietnē:

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetāle (Ennepetal)

Tālrunis: 02333 911-0
E-pasts: info@bilsteingroup.com

Atbildīgā iestāde ir fiziska vai juridiska persona, kas atsevišķi vai kopā ar citiem nosaka personas datu (piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adrešu utt.) apstrādes mērķus un līdzekļus.

Uzglabāšanas periods

Ja vien šajā datu aizsardzības deklarācijā nav norādīts konkrētāks uzglabāšanas periods, mēs jūsu personas datus uzglabāsim līdz datu apstrādes mērķa sasniegšanai. Ja jūs pamatoti pieprasāt dzēst datus vai atsaucat savu piekrišanu datu apstrādei, jūsu dati tiks izdzēsti, ja vien mums nebūs citi juridiski pieļaujami iemesli jūsu personas datu uzglabāšanai (piemēram, uzglabāšanas laiks, kas noteikts nodokļu tiesību aktos vai komerctiesību aktos); pēdējā gadījumā dati tiks izdzēsti, tiklīdz šie iemesli vairs nebūs spēkā.

Vispārīga informācija par datu apstrādes juridisko pamatu šajā tīmekļa vietnē

Ja esat piekritis datu apstrādei, mēs veicam jūsu personas datu apstrādi, pamatojoties uz DSGVO 6. panta (1) punkta (a) apakšpunktu vai DSGVO 9. panta (2) punkta (a) apakšpunktu, ja tiek apstrādātas īpašas datu kategorijas saskaņā ar DSGVO 9. panta (1) punktu. Ja tiek sniegta skaidra piekrišana personas datu pārsūtīšanai uz trešajām valstīm, datu apstrāde tiek pamatota arī ar DSGVO 49. panta (1) punkta (a) apakšpunktu. Ja esat piekritis sīkdatņu uzglabāšanai vai piekļuvei informācijai jūsu gala iekārtā (piemēram, izmantojot ierīces digitālo nospiedumu), datu apstrāde papildus tiek veikta, pamatojoties uz TTDSG 25. panta (1) punktu. Šo piekrišanu jebkurā brīdī iespējams atsaukt. Ja jūsu dati ir nepieciešami līguma izpildei vai pirmslīguma pasākumu īstenošanai, mēs jūsu datus apstrādājam, pamatojoties uz DSGVO 6. panta (1) punkta (b) apakšpunktu. Turklāt, ja jūsu dati ir nepieciešami juridiskas saistības izpildei, mēs tos apstrādājam, pamatojoties uz DSGVO 6. panta (1) punkta (c) apakšpunktu. Turklāt datu apstrādi var veikt, pamatojoties uz mūsu likumīgo interesi atbilstoši DSGVO 6. panta (1) punkta (f) apakšpunkta ietvaros. Informācija par atbilstošu juridisko pamatojumu katrā atsevišķā gadījumā ir sniegta nākamajos šīs datu aizsardzības deklarācijas punktos.

Datu aizsardzības speciālists

Mēs esam iecēluši datu aizsardzības speciālistu.

Saša Haselbahs (Sascha Hasselbach)
c/o EDV-Fortress
Kronprinzstr. 47-49
40764 Langenfelde (Langenfeld)
www.datenschutz-extern-nrw.de

Tālrunis: 021732041244
E-pasts: privacy@bilsteingroup.com

Piezīme par datu pārsūtīšanu uz ASV un citām trešajām valstīm

Mēs cita starpā izmantojam rīkus, ko nodrošina uzņēmumi no ASV vai citām trešajām valstīm, kas saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem nav uzskatāmi par drošiem. Ja šie rīki ir aktīvi, jūsu personas dati var tikt pārsūtīti uz šīm trešajām valstīm, kur arī var tikt veikta to apstrāde. Vēlamies norādīt, ka šajās valstīs nav iespējams garantēt tādu datu aizsardzības līmeni, kas ir pielīdzināms ES dalībvalstīm. Piemēram, ASV uzņēmumiem ir pienākums nodot personas datus drošības iestādēm, un šādā gadījumā jums kā datu subjektam nav nekādu iespēju to tiesiski apstrīdēt. Tādēļ nevar izslēgt, ka ASV varasiestādes (piemēram, izlūkdienesti) uzraudzības nolūkos apstrādā, izvērtē un pastāvīgi uzglabā jūsu datus, kas atrodas ASV serveros. Mēs šīs apstrādes darbības nevaram ietekmēt.

Jūsu piekrišanas datu apstrādei atsaukšana

Daudzas datu apstrādes darbības ir iespējamas veikt tikai ar nepārprotamu jūsu sniegtu piekrišanu. Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu. Atsaukums neietekmē tās datu apstrādes likumību, kas veikta līdz atsaukumam.

Tiesības iebilst pret datu vākšanu īpašos gadījumos un pret tiešo mārketingu (DSGVO 21. PANTS)

JA DATU APSTRĀDE TIEK VEIKTA, PAMATOJOTIES UZ DSGVO DSGVO 6. PANTA (1) PUNKTA (E) VAI (F) APAKŠPUNKTU, JUMS IR TIESĪBAS JEBKURĀ BRĪDĪ IEBILST PRET JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI AR JŪSU KONKRĒTO SITUĀCIJU SAISTĪTU IEMESLU DĒĻ; TAS ATTIECAS ARĪ UZ PROFILĒŠANU, BALSTOTIES UZ ŠIEM NOTEIKUMIEM. ATTIECĪGAIS JURIDISKAIS PAMATOJUMS, UZ KURU IR BALSTĪTA APSTRĀDE, IR PIEEJAMS ŠAJĀ DATU AIZSARDZĪBAS DEKLARĀCIJĀ. ŠĀDA IEBILDUMA GADĪJUMĀ MĒS NETURPINĀSIM APSTRĀDĀT JŪSU PERSONAS DATUS, IZŅEMOT GADĪJUMUS, KAD VARĒSIM SNIEGT PĀRLIECINOŠU LIKUMĪGU PAMATOJUMU APSTRĀDEI, KAS IR AUGSTĀKS PAR JŪSU INTERESĒM, TIESĪBĀM UN BRĪVĪBĀM, VAI JA APSTRĀDE TIEK VEIKTA TIESISKO PRASĪBU AIZSTĀVĒŠANAI VAI IZPILDEI (IEBILDUMS SASKAŅĀ AR DSGVO 21. PANTA (1) PUNKTU).

JA JŪSU PERSONAS DATI TIEK APSTRĀDĀTI TIEŠIEM MĀRKETINGA MĒRĶIEM, JUMS IR TIESĪBAS JEBKURĀ BRĪDĪ IEBILST PRET SAVU PERSONAS DATU APSTRĀDI ŠĀDIEM MĀRKETINGA MĒRĶIEM; TAS ATTIECAS ARĪ UZ PROFILĒŠANU, CIKTĀL TAS IR SAISTĪTS AR TIEŠO MĀRKETINGU. JA CELSIET IEBILDUMU, JŪSU PERSONAS DATI PĒC TAM VAIRS NETIKS IZMANTOTI TIEŠAJAI REKLĀMAI (IEBILDUMS SASKAŅĀ AR VĀCIJAS DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMA 21. PANTA (2) PUNKTU).

Tiesības iesniegt apelāciju kompetentā uzraudzības iestādē

VDAR pārkāpumu gadījumā datu subjektiem ir tiesības iesniegt apelāciju uzraudzības iestādē, konkrēti, savas pastāvīgās dzīvesvietas, darbavietas vai iespējamā pārkāpuma dalībvalstī. Pārsūdzības tiesības neietekmē jebkādas citas administratīvās procedūras vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības saņemt datus, ko mēs automātiski apstrādājam ar jūsu piekrišanu vai kas, izpildot līgumu, ir nodoti jums vai trešajai personai vispārīgi izmantotā, mašīnlasāmā formātā. Ja jūs pieprasāt tiešu datu pārsūtīšanu citai atbildīgajai personai, tas tiks izdarīts tikai tiktāl, cik tas ir tehniski iespējams.

Informācija, labojumi un dzēšana

Spēkā esošo tiesību normu ietvaros jums ir tiesības jebkurā brīdī saņemt informāciju par saviem uzglabātajiem personas datiem, to izcelsmi un saņēmēju, datu apstrādes mērķi un, ja nepieciešams, tiesības veikt šo datu labošanu vai dzēšanu. Jūs jebkurā brīdī varat sazināties ar mums par šo un jebkādiem citiem jautājumiem, kas jums varētu rasties saistībā ar personas datiem.

Tiesības ierobežot apstrādi

Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai to izdarītu, jebkurā brīdī varat sazināties ar mums. Tiesības uz apstrādes ierobežojumu ir šādos gadījumos:

Ja jūs apstrīdat mūsu uzglabāto personas datu precizitāti, mums parasti ir nepieciešams laiks to pārbaudei. Pārbaudes laikā jums ir tiesības pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi.
Ja jūsu personas datu apstrāde ir notikusi/notiek nelikumīgi, dzēšanas vietā varat pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu.
Ja mums jūsu personas dati vairs nav nepieciešami, bet jums tie ir nepieciešami, lai izmantotu, aizstāvētu vai pieprasītu ievērot savas likumā paredzētās tiesības, jums ir tiesības dzēšanas vietā pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu.
Ja esat cēlis iebildumu saskaņā ar DSGVO 21. panta (1) punktu, jāveic jūsu un mūsu interešu sabalansēšana. Kamēr nav noteikts, kuras intereses ir augstākas, jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu.

Ja jūs esat ierobežojis savu personas datu apstrādi, šos datus apstrādāt, neskaitot uzglabāšanu, var tikai ar jūsu piekrišanu vai ar mērķi izmantot, aizstāvēt vai pieprasīt ievērot savas likumā paredzētās tiesības vai nolūkā aizsargāt citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgu Eiropas Savienības vai dalībvalsts publisko interešu dēļ.

SSL vai TLS šifrēšana

Drošības iemeslu dēļ un ar mērķi aizsargāt konfidenciālu pārsūtīšanu, piemēram, saistībā ar rīkojumiem vai pieprasījumiem, ko jūs mums nosūtāt kā vietnes operatoram, šajā vietnē tiek izmantota SSL vai TLS šifrēšana. Šifrētu savienojumu iespējams atpazīt pēc tā, ka pārlūkprogrammas adreses josla mainās no „http://” uz „https://” un jūsu pārlūkprogrammas joslā parādās piekaramās atslēgas ikona.

Ja ir aktivizēta SSL vai TLS šifrēšana, trešās personas jūsu mums pārsūtītos datus nevar nolasīt.

3. Datu vākšana šajā tīmekļa vietnē

Sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas tā sauktās „sīkdatnes”. Sīkdatnes ir sīkas datu pakotnes, un tās nerada nekādu kaitējumu jūsu gala ierīcei. Tās vai nu tiek īslaicīgi uzglabātas uz sesijas laiku (sesijas sīkdatnes), vai arī pastāvīgi arhivētas jūsu ierīcē (pastāvīgās sīkdatnes). Sesijas sīkdatnes pēc jūsu apmeklējuma beigām tiek automātiski dzēstas. Pastāvīgās sīkdatnes tiek uzglabātas jūsu ierīcē līdz brīdim, kad tās izdzēšat pats, vai līdz brīdim, kad tās automātiski izdzēš jūsu tīmekļa pārlūks.

Sīkdatnes var rasties no mums (pirmās personas sīkdatnes) vai no uzņēmumiem-trešajām personām (tā sauktās trešo personu sīkdatnes). Trešo personu sīkdatnes aktivizē noteiktu uzņēmumu-trešo personu pakalpojumu integrāciju tīmekļa vietnēs (piemēram, sīkdatnes maksājumu apstrādes pakalpojumiem).

Sīkdatnēm ir dažādas funkcijas. Daudzas sīkdatnes ir tehniski nepieciešamas, jo noteiktas tīmekļa vietnes funkcijas bez sīkdatnēm nedarbotos (piemēram, pirkumu groza funkcija vai video attēlošana). Citas sīkdatnes var izmantot, lai novērtētu lietotāja paradumus vai reklāmas mērķiem.

Sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai veiktu elektroniskās saziņas procesu, lai nodrošinātu noteiktas jūsu pieprasītas funkcijas (piemēram, pirkumu groza funkciju) vai optimizētu tīmekļa vietni (piemēram, sīkdatnes, lai izmērītu tīmekļa vietnes auditoriju) (nepieciešamās sīkdatnes) tiek uzglabātas, pamatojoties uz DSGVO 6. panta 1. daļas (f) punktu, ja vien nav norādīts cits juridiskais pamatojums. Tīmekļa vietnes operators ir likumīgi ieinteresēts nepieciešamo sīkdatņu uzglabāšanā, lai nodrošinātu tehniski nekļūdīgu un optimizētu savu pakalpojumu sniegšanu. Ciktāl ir pieprasīta piekrišana sīkdatņu uzglabāšanai un salīdzināmas atzīšanas tehnoloģijas, apstrāde tiek veikta tikai uz šīs piekrišanas pamata (DSGVO DSGVO 6. panta (1) punkta (a) apakšpunkts un TTDSG 25. panta (1) punkts); šo piekrišanu jebkurā brīdī iespējams atsaukt.

Jūs varat iestatīt savu pārlūku, lai būtu informēts par sīkdatņu iestatīšanu un pieļautu sīkdatnes tikai atsevišķos gadījumos, nepieļautu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai noteiktiem gadījumiem vai kopumā un aktivizētu automātisku sīkdatņu dzēšanu, aizverot pārlūkprogrammu. Ja sīkdatnes ir deaktivizētas, šīs vietnes funkcionalitāte var tikt traucēta.

Kuras sīkdatnes un pakalpojumi tiek izmantoti šajā tīmekļa vietnē, varat uzzināt šajā datu aizsardzības deklarācijā.

Piekrišana Cookiebot izmantošanai

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantota Cookiebot piekrišanas tehnoloģija, lai saņemtu jūsu piekrišanu noteiktu sīkdatņu saglabāšanai jūsu gala ierīcē vai konkrētu tehnoloģiju izmantošanai un tā dokumentēšanai, ievērojot datu aizsardzības prasības. Šīs tehnoloģijas nodrošinātājs ir Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Dānija (Denmark) (turpmāk – „Cookiebot”).

Kad jūs ienākat mūsu tīmekļa vietnē, tiek izveidots savienojums ar Cookiebot serveriem, lai iegūtu jūsu piekrišanas un citus apliecinājumus par sīkdatņu izmantošanu. Cookiebot tad saglabā sīkdatnes jūsu pārlūkprogrammā, lai varētu piešķirt piekrišanas, kas sniegtas jums vai to atsaukšanai. Šādi apkopotie dati tiek saglabāti līdz brīdim, kad jūs mums pieprasāt tos izdzēst, izdzēst pašu Cookiebot sīkdatni vai arī vairs nav spēkā datu uzglabāšanas mērķis. Obligātos likumā noteiktos uzglabāšanas pienākumus tas neietekmē.

Cookiebot tiek izmantots, lai saņemtu likumīgi pieprasīto piekrišanu sīkdatņu izmantošanai. Juridiskais pamatojums ir DSGVO 6. panta (1) punkta (c) apakšpunkts.

Pasūtījuma apstrāde

Mēs esam noslēguši pasūtījumu apstrādes līgumu (AVV) iepriekš minētā pakalpojuma izmantošanai. Tas ir līgums, ko nosaka tiesību akti par datu aizsardzību un kas nodrošina, ka šī pakalpojuma ietvaros tiek apstrādāti tikai mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju personas dati saskaņā ar mūsu norādēm un atbilstoši DSGVO.

Servera žurnālfaili

Lapu nodrošinātājs automātiski apkopo un uzglabā informāciju tā sauktajos servera žurnālfailos, ko mums automātiski nosūta jūsu pārlūkprogramma. Tie ir:

pārlūkprogrammas veids un versija
izmantotā operētājsistēma
nosūtītāja URL
piekļūstošā datora resursdatora nosaukums
servera pieprasījuma laiks
IP adrese

Šie dati nav apvienoti ar citiem datu avotiem.

Šo datu vākšana ir pamatota ar DSGVO DSGVO 6. panta (1) punkta (f) apakšpunkta ietvaros. Tīmekļa vietnes operators ir likumīgi ieinteresēts tehniski nekļūdīgā savas tīmekļa vietnes prezentēšanā un optimizēšanā – tādēļ nepieciešams reģistrēt servera žurnālfailus.

Saziņas veidlapa

Ja jūs mums nosūtāt pieprasījumus, izmantojot saziņas veidlapu, pieprasījuma veidlapā minēto informāciju par jums, tostarp jūsu tajā sniegto kontaktinformāciju, mēs uzglabāsim pieprasījuma apstrādes nolūkā un tad, ja radīsies papildu jautājumi. Mēs šos datus nenodosim tālāk bez jūsu piekrišanas.

Šo datu apstrāde ir pamatota ar DSGVO 6. panta (1) punkta (b) apakšpunktu, ja jūsu pieprasījums ir saistīts ar līguma izpildi, vai nepieciešams pirmslīguma pasākumu īstenošanai. Visos pārējos gadījumos apstrāde ir pamatota ar mūsu likumīgo interesi par efektīvu mums adresēto pieprasījumu apstrādi (DSGVO 6. panta (1) punkta (f) apakšpunkts) vai ar jūsu piekrišanu (DSGVO 6. panta (1) punkta (a) apakšpunkts), ja tā ir pieprasīta; piekrišanu jebkurā brīdī var atsaukt.

Jūsu saziņas veidlapā ierakstītie dati paliek pie mums līdz brīdim, kad pieprasāt tos izdzēst, atsaucat savu piekrišanu to uzglabāšanai vai kad vairs nepastāv datu uzglabāšanas mērķis (piemēram, pēc tam, kad esam pabeiguši jūsu pieprasījuma apstrādi). Obligātie juridiski noteiktie periodi – konkrēti, saglabāšanas periodi – netiek ietekmēti.

Pieprasījums pa e-pastu, tālruni vai faksu

Ja jūs sazināsieties ar mums pa e-pastu, tālruni vai faksu, jūsu pieprasījumu, tostarp visus no tā izrietošos personas datus (vārds, pieprasījums) mēs uzglabāsim un apstrādāsim ar mērķi apstrādāt jūsu pieprasījumu. Mēs šos datus nenodosim tālāk bez jūsu piekrišanas.

Šo datu apstrāde ir pamatota ar DSGVO 6. panta (1) punkta (b) apakšpunktu, ja jūsu pieprasījums ir saistīts ar līguma izpildi, vai nepieciešams pirmslīguma pasākumu īstenošanai. Visos pārējos gadījumos apstrāde ir pamatota ar mūsu likumīgo interesi par efektīvu mums adresēto pieprasījumu apstrādi (DSGVO DSGVO 6. panta (1) punkta (f) apakšpunkts) vai ar jūsu piekrišanu (DSGVO DSGVO 6. panta (1) punkta (a) apakšpunkts), ja tā ir pieprasīta; piekrišanu jebkurā brīdī var atsaukt.

Jūsu saziņas veidlapā mums nosūtītie dati paliks pie mums līdz brīdim, kad pieprasīsiet tos izdzēst, atsauksiet savu piekrišanu to uzglabāšanai vai kad vairs nepastāvēs datu uzglabāšanas mērķis (piemēram, kad būsim pabeiguši jūsu pieprasījuma apstrādi). Obligātie tiesību aktos paredzētie noteikumi – konkrēti, tiesību aktos paredzētie uzglabāšanas periodi – netiek ietekmēti.

4. Analīzes rīki un reklāma

Google Tag Manager

Mēs izmantojam Google Tag Manager. Nodrošinātājs ir Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija (Ireland).

Google Tag Manager ir rīks, kas ļauj mums integrēt savā tīmekļa vietnē izsekošanas vai statistikas rīkus un citas tehnoloģijas. Google Tag Manager pats par sevi neveido nekādus lietotāja profilus, neuzglabā sīkdatnes un neveic nekādas neatkarīgas analīzes. Tas tiek izmantots tikai nolūkā pārvaldīt un izmantot ar tā palīdzību integrētos rīkus. Tomēr Google Tag Manager piefiksē jūsu IP adresi, ko arī var pārsūtīt Google mātesuzņēmumam Amerikas Savienotajās Valstīs.

Google Tag Manager izmantošana ir balstīta uz DSGVO 6. panta (1) punkta (f) apakšpunktu. Tīmekļa vietnes operatoram ir likumīga interese ātrā un nesarežģītā dažādu rīku integrēšanā un administrēšanā savā tīmekļa vietnē. Ja ir pieprasīta attiecīga piekrišana, apstrāde tiek veikta, tikai balstoties uz DSGVO 6. panta (1) punkta (a) apakšpunkts un TTDSG 25. panta (1) punktu, ciktāl piekrišana attiecas arī uz sīkdatņu saglabāšanu vai piekļūšanu informācijai lietotāja gala ierīcē (piemēram, ierīces digitālais nospiedums), kā noteikts TTDSG. Šo piekrišanu jebkurā brīdī var atcelt.

Google Analytics

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas tīmekļa analīzes pakalpojuma Google Analytics funkcijas. Nodrošinātājs ir Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija (Ireland).

Google Analytics ļauj tīmekļa vietnes operatoram analizēt tīmekļa vietnes apmeklētāju paradumus. To darot, tīmekļa vietnes operators saņem dažādus ar izmantošanu saistītus datus, piemēram, par lapu skatījumiem, apmeklējuma ilgumu, izmantotajām operētājsistēmām un lietotāja izcelsmi. Šie dati tiek attiecināti uz attiecīgo lietotāja gala ierīci. Netiek veikta to attiecināšana uz lietotāja ID.

Google Analytics izmanto tehnoloģijas, kas aktivizē lietotāja atpazīšanu lietotāja rīcības modeļu analīzes mērķiem (piemēram, sīkdatnes vai ierīces digitālais nospiedums). Google apkopotā informācija par šīs tīmekļa vietnes izmantošanu parasti tiek nosūtīta uz Google serveri ASV, kur to arī uzglabā.

Šī pakalpojuma izmantošana ir pamatota ar jūsu piekrišanu saskaņā ar DSGVO DSGVO 6. panta (1) punkta (a) apakšpunkts un TTDSG 25. panta (1) punktu. Šo piekrišanu jebkurā brīdī var atcelt.

Datu nosūtīšana ASV ir pamatota ar ES Komisijas standarta līguma punktiem. Detalizēta informācija atrodama šeit: privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonimizēšana

Mēs šajā tīmekļa vietnē esam aktivizējuši IP anonimizēšanas funkciju. Tas nozīmē, ka Google Eiropas Savienības vai citās Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu dalībvalstīs jūsu IP adresi pirms nosūtīšanas uz ASV saīsina. Tikai izņēmuma gadījumos uz Google serveri ASV tiks nosūtīta un tur uz vietas saīsināta pilna IP adrese. Šīs tīmekļa vietnes operatora vārdā Google izmantos šo informāciju, lai izvērtētu, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni, sagatavojot tīmekļa vietnes operatoram pārskatus par aktivitāti tīmekļa vietnē un nodrošinot citus pakalpojumus attiecībā uz aktivitāti tīmekļa vietnē un interneta izmantošanu. Jūsu pārlūkprogrammas Google Analytics ietvaros nosūtītā IP adrese netiks apvienota ar citiem Google datiem.

Pārlūkprogrammas spraudnis

Jūs varat novērst Google veiktu jūsu datu vākšanu un apstrādi, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas ir pieejams šajā saitē: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Detalizētu informāciju par to, kā Google Analytics apstrādā lietotāja datus, lūdzam skatīt Google privātuma politikā: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Pasūtījuma apstrāde

Mēs ar Google esam noslēguši līgumu par pasūtījumu apstrādi un, izmantojot Google Analytics, pilnībā ievērojam Vācijas datu aizsardzības iestāžu noteiktās stingrās prasības.

Google Ads Remarketing

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas Google Ads Remarketing funkcijas. Nodrošinātājs ir Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija (Ireland).

Google Ads Remarketing ļauj mums iecelt personas, kuras mijiedarbojas ar mūsu tiešsaistes piedāvājumu uz konkrētām mērķa grupām, lai pēc tam Google reklāmas tīklā tām attēlotu uz interesēm balstītu reklāmu (remārketings vai atkārtota mērķēšana).

Turklāt ar Google Ads Remarketing izveidotās reklāmas mērķa grupas var sasaistīt ar Google šķērsierīču funkcijas. Tādējādi uz interesēm balstītus, personalizētus reklāmas ziņojumus, kas ir pielāgoti jums atkarībā no iepriekšējiem izmantošanas un interneta pārlūkošanas paradumiem vienā gala ierīcē (piemēram, mobilajā tālrunī), var attēlot arī citā jūsu gala ierīcē (piemēram, planšetdatorā vai personālajā datorā).

Ja jums ir Google konts, jūs varat iebilst personalizētai reklāmai šādā saitē: www.google.com/settings/ads/onweb/.

Šī pakalpojuma izmantošana ir pamatota ar jūsu piekrišanu saskaņā ar DSGVO DSGVO 6. panta (1) punkta (a) apakšpunkts un TTDSG 25. panta (1) punktu. Šo piekrišanu jebkurā brīdī var atcelt.

Papildu informācija un datu aizsardzības noteikumi ir pieejami Google datu aizsardzības deklarācijā vietnē: policies.google.com/technologies/ads.

Mērķa grupas veidošana ar klientu pieskaņošanu

Lai izveidotu mērķa grupas, mēs cita starpā izmantojam Google Ads Remarketing klientu pieskaņošanas funkciju. Šajā procesā mēs noteiktus klientu datus (piemēram, e-pasta adreses) pārvietojam no saviem klientu sarakstiem uz Google. Ja attiecīgie klienti ir Google lietotāji un ir pierakstījušies savā Google kontā, viņiem tiek attēloti attiecīgi Google tīkla reklāmas paziņojumi (piemēram, YouTube, Gmail vai meklēšanas programmā).

Google Conversion Tracking

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantota funkcija Google Conversion Tracking. Nodrošinātājs ir Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija (Ireland).

Google pāreju izsekošana ļauj Google un mums atpazīt, vai lietotājs ir veicis noteiktas darbības. Piemēram, mēs varam novērtēt, kuras pogas un cik bieži nospiestas mūsu tīmekļa vietnē un kuri produkti apskatīti vai iegādāti īpaši bieži. Šo informāciju izmanto, lai sagatavotu konversijas statistiku. Mēs uzzinām kopējo lietotāju skaitu, kuri nospieduši uz mūsu reklāmām un kādas darbības viņi veikuši. Mēs nesaņemam nekādu informāciju, pēc kuras varam personīgi identificēt lietotāju. Pati Google programma identificēšanai izmanto sīkdatnes vai salīdzināmās atpazīšanas tehnoloģijas.

Šī pakalpojuma izmantošana ir pamatota ar jūsu piekrišanu saskaņā ar DSGVO DSGVO 6. panta (1) punkta (a) apakšpunkts un TTDSG 25. panta (1) punktu. Šo piekrišanu jebkurā brīdī iespējams atsaukt.

Detalizēta informācija par Google pāreju izsekošanu ir pieejama Google privātuma politikā: policies.google.com/privacy.

Meta Pixel (iepriekš Facebook Pixel)

Šajā tīmekļa vietnē konversijas mērījumiem tiek izmantoti apmeklētāja darbību pikseļi, ko nodrošina Facebook/Meta. Šī pakalpojuma nodrošinātājs ir Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Īrija (Ireland). Tomēr saskaņā ar Facebook apkopotie dati tiek nosūtīti arī uz ASV un citām trešajām valstīm.

Tas ļauj izsekot vietnes apmeklētāju paradumus, tiklīdz tie tiek novirzīti uz nodrošinātāja tīmekļa vietni, nospiežot uz Facebook reklāmas. Tas ļauj novērtēt Facebook reklāmas efektivitāti statistikas un tirgus izpētes mērķiem un optimizēt turpmākos reklāmas pasākumus.

Apkopotie dati mums kā šīs tīmekļa vietnes operatoram ir anonīmi, un mēs nevaram izdarīt nekādus secinājumus par lietotāju identitāti. Tomēr Facebook datus uzglabā un apstrādā tā, lai būtu iespējams savienojums ar attiecīgā lietotāja profilu un Facebook varētu izmantot datus savas reklāmas vajadzībām saskaņā ar Facebook datu izmantošanas politiku (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Tas ļauj Facebook attēlot reklāmas Facebook lapās, kā arī ārpus Facebook. Šo datu izmantošanu mēs kā vietnes operators nevaram ietekmēt.

Šī pakalpojuma izmantošana ir pamatota ar jūsu piekrišanu saskaņā ar DSGVO DSGVO 6. panta (1) punkta (a) apakšpunkts un TTDSG 25. panta (1) punktu. Šo piekrišanu jebkurā brīdī var atcelt.

Ciktāl personas dati mūsu tīmekļa vietnē tiek apkopoti, izmantojot šeit aprakstīto rīku, un pārsūtīti uz Facebook, mēs un Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija (Ireland) esam kopīgi atbildīgi par šo datu apstrādi (DSGVO 26. pants). Kopējā atbildība ir ierobežota tikai līdz datu vākšanai un to pārsūtīšanai uz Facebook. Facebook veiktā apstrāde, kas notiek pēc pārsūtīšanas, nav daļa no kopīgās atbildības. Mums kopīgi saistošie pienākumi ir izklāstīti kopīgā apstrādes līgumā. Līguma teksts ir pieejams vietnē: www.facebook.com/legal/controller_addendum. Atbilstoši šim līgumam mēs esam atbildīgi par to, lai, izmantojot Facebook rīku, sniegtu informāciju par datu aizsardzību, un nodrošinātu datu aizsardzības rīka darbību savā tīmekļa vietnē. Facebook ir atbildīgs par Facebook produktu datu drošību. Jūs varat aizstāvēt datu subjekta tiesības (piemēram, informācijas pieprasījumus) attiecībā uz Facebook apstrādātajiem datiem tieši pret Facebook. Ja jūs pie mums aizstāvat datu subjekta tiesības, mūsu pienākums ir pārsūtīt tās Facebook.

Datu nosūtīšana ASV ir pamatota ar ES Komisijas standarta līguma punktiem. Detalizēta informācija atrodama šeit: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum un de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Detalizētu informāciju par sava privātuma aizsardzību jūs varat atrast Facebook informācijā par datu aizsardzību: de-de.facebook.com/about/privacy/.

Tāpat jūs varat deaktivizēt „Pielāgotās auditorijas” (Custom Audiences) remārketinga funkciju reklāmu iestatījuma sadaļā vietnē www.facebook.com/ads/preferences/. Lai to izdarītu, jums ir jāpierakstās vietnē Facebook.

Ja jums nav Facebook konta, uz lietojumiem balstītas Facebook reklāmas jūs varat atspējot Eiropas interaktīvās digitālās reklāmas savienības tīmekļa vietnē: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. Informatīvais biļetens

Informatīvā biļetena dati

Ja vēlaties saņemt tīmekļa vietnē piedāvāto informatīvo biļetenu, mēs jums pieprasām norādīt e-pasta adresi, kā arī informāciju, kas mums ļauj pārliecināties, ka jūs esat norādītās e-pasta adreses īpašnieks un ka piekrītat saņemt informatīvo biļetenu. Papildu dati netiek apkopoti vai arī tie tiek apkopoti tikai uz brīvprātības pamata. Lai nodrošinātu informatīvo biļetenu nosūtīšanu, mēs izmantojam turpmāk minētos informatīvo biļetenu pakalpojumu sniedzējus.

Mailchimp ar deaktivizētu rezultātu mērījumu

Šajā tīmekļa vietnē informatīvo biļetenu sūtīšanai tiek izmantoti Mailchimp pakalpojumi. Nodrošinātājs ir Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, ASV (USA).

Mailchimp ir pakalpojums, ko cita starpā var izmantot, lai organizētu informatīvo biļetenu sūtīšanu. Kad jūs ievadāt datus ar mērķi saņemt informatīvos biļetenus (piemēram, e-pasta adresi), šie dati tiek uzglabāti Mailchimp serveros ASV. Mēs esam deaktivizējuši Mailchimp rezultātu mērīšanas funkciju, lai Mailchimp neizvērtētu jūsu paradumus, atverot mūsu informatīvos biļetenus.

Ja nevēlaties, lai jūsu dati tiktu pārsūtīti Mailchimp, jums būs jāatsakās no informatīvā biļetena saņemšanas. Šim mērķim mēs katrā informatīvo biļetenu paziņojumā nodrošinām atbilstošu saiti.

Datu apstrāde notiek, pamatojoties uz jūsu piekrišanu (DSGVO DSGVO 6. panta (1) punkta (a) apakšpunkts). Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, atsakoties no informatīvā biļetena saņemšanas. Atsaukums neietekmē jau veikto datu apstrādes darbību likumību.

Datus, ko mums sniedzat, lai saņemtu informatīvo biļetenu, mēs vai informatīvo biļetenu pakalpojuma sniedzējs uzglabās līdz brīdim, kad jūs atrakstīsieties no informatīvo biļetenu saņemšanas, un šie dati tiks izdzēsti no informatīvo biļetenu izplatīšanas saraksta pēc tam, kad atrakstīsieties. Tas neietekmē citus datus, ko esam uzglabājuši citiem mērķiem.

Datu nosūtīšana ASV ir pamatota ar ES Komisijas standarta līguma punktiem. Detalizēta informācija atrodama šeit: mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ un mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/.

Pēc atrakstīšanās no informatīvo biļetenu izplatīšanas saraksta, ja būs nepieciešams novērst sūtījumu veikšanu nākotnē, jūsu e-pasta adresi mēs vai informatīvo biļetenu izplatīšanas pakalpojuma sniedzējs uzglabās melnajā sarakstā. Dati no melnā saraksta tiks izmantoti tikai šim mērķim, un tie netiks apvienoti ar citiem datiem. Minētais kalpo gan jūsu, gan mūsu interesēm, lai, nosūtot informatīvos biļetenus, ievērotu juridiskās prasības (likumīgās intereses DSGVO 6. panta (1) punkta (f) apakšpunkts). Termiņš uzglabāšanai melnajā sarakstā nav ierobežots. Jūs varat iebilst pret uzglabāšanu, ja jūsu intereses ir augstākas par mūsu likumīgajām interesēm.

Detalizētu informāciju, lūdzu, skatiet Mailchimp datu aizsardzības noteikumos vietnē mailchimp.com/legal/terms/.

Pasūtījuma apstrāde

Mēs esam noslēguši pasūtījumu apstrādes līgumu (AVV) iepriekš minētā pakalpojuma izmantošanai. Tas ir līgums, ko nosaka tiesību akti par datu aizsardzību un kas nodrošina, ka šī pakalpojuma ietvaros tiek apstrādāti tikai mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju personas dati saskaņā ar mūsu norādēm un atbilstoši DSGVO.

6. Spraudņi un rīki

YouTube ar uzlabotu datu aizsardzību

Šajā tīmekļa vietnē tiek iegulti video no tīmekļa vietnes YouTube. Lapu operators ir Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija (Ireland).

Mēs izmantojam YouTube paplašinātā datu aizsardzības režīmā. Saskaņā ar YouTube šis režīms nozīmē, ka YouTube neuzglabā nekādu informāciju par šīs tīmekļa vietnes apmeklētājiem, pirms viņi noskatījušies video. Tomēr datu nosūtīšana YouTube partneriem ne vienmēr tiek izslēgta no paplašinātās datu aizsardzības režīma. Tādējādi neatkarīgi no tā, vai jūs skatāties video, YouTube izveido savienojumu ar Google DoubleClick tīklu.

Tiklīdz jūs šajā tīmekļa vietnē sākat atskaņot YouTube video, tiek izveidots savienojums ar YouTube serveriem. Tādējādi YouTube serverim tiek paziņots, kuru no mūsu lapām esat apmeklējis. Ja esat pierakstījies savā YouTube kontā, jūs aktivizējat YouTube funkciju, kas attiecina jūsu interneta pārlūkošanas paradumus tieši uz jūsu personīgo profilu. To jūs varat novērst, izrakstoties no sava YouTube konta.

Turklāt pēc video atskaņošanas sākšanas YouTube jūsu gala ierīcē var saglabāt dažādas sīkdatnes vai izmantot salīdzināmās atpazīšanas tehnoloģijas (piemēram, ierīces digitālo nospiedumu). Tādējādi YouTube var saņemt informāciju par šīs vietnes apmeklētājiem. Šī informācija cita starpā tiek izmantota, lai apkopotu video statistikas datus, uzlabotu lietotāja pieredzi un novērstu krāpšanas mēģinājumus.

Ja nepieciešams, pēc YouTube video atskaņošanas sākšanas var tikt aktivizēti papildu datu apstrādes procesi, ko mēs nevaram ietekmēt.

Vietne YouTube tiek izmantota, lai pievilcīgā veidā prezentētu mūsu tiešsaistes piedāvājumus. Tas nozīmē likumīgu interesi DSGVO 6. panta (1) punkta (f) apakšpunktu. Ja ir pieprasīta attiecīga piekrišana, apstrāde tiek veikta, tikai balstoties uz DSGVO 6. panta (1) punkta (a) apakšpunkts un TTDSG 25. panta (1) punktu, ciktāl piekrišana attiecas arī uz sīkdatņu izmantošanu vai piekļūšanu informācijai lietotāja gala ierīcē (piemēram, ierīces digitālais nospiedums) TTDSG izpratnē. Piekrišanu jebkurā brīdī var atsaukt.

Detalizētu informāciju par datu aizsardzību vietnē YouTube, lūdzu, skatiet tās privātuma politikā: policies.google.com/privacy.

Google Fonts (lokālā mitināšana)

Šajā vietnē tiek izmantoti tā sauktie Google Fonts, ko nodrošina Google vienotu fontu attēlošanai. Google Fonts tiek instalēts lokāli. Savienojums ar Google serveriem netiek veidots.

Papildu informāciju par Google Fonts iespējams atrast vietnē developers.google.com/fonts/faq un Google privātuma politikā: policies.google.com/privacy.