Duomenų apsaugos pareiškimas

 

1. Duomenų apsauga – trumpas aprašymas

Bendra informacija

Toliau nurodytame tekste pateikiama trumpa apžvalga, kurioje nurodoma, kas yra vykdoma su jūsų asmeniniais duomenimis jums apsilankius šiame tinklapyje. Asmeniniai duomenys – tai bet kokie duomenys, pagal kuriuos jus galima identifikuoti kaip asmenį. Detali duomenų apsaugos informacija pateikiama žemiau esančiame duomenų apsaugos pareiškime.

Duomenų rinkimas šiame tinklapyje

Kas šiame tinklapyje atsakingas už duomenų rinkimą?

Šiame tinklapyje duomenų apdorojimą atlieka tinklapio operatorius. Tinklapio operatoriaus kontaktinę informaciją galite rasti šios privatumo politikos nuostatų skyriuje „Duomenų kontrolieriaus informacija“.

Kaip mes renkame jūsų duomenis?

Vienu atveju jūsų duomenys yra renkami jums juos pateikiant mūsų kompanijai. Pavyzdžiui, tai gali būti duomenys, kuriuos jūs įvedate kontaktinėje formoje.

Kitus duomenis jums apsilankant tinklapyje automatiškai užregistruoja mūsų IT sistemos. Pagrinde tai yra techniniai duomenys (t. y. jūsų interneto naršyklė, operacinė sistema arba jūsų apsilankymo tam tikrame puslapyje laikas). Šie duomenys užregistruojami automatiškai vos tik jums įėjus į šį tinklapį.

Kokiems tikslams mes naudojame jūsų duomenis?

Tam tikri duomenys yra renkami siekiant užtikrinti tinklapio pateikimą be klaidų. Kiti duomenys gali būti naudojami analizuojant jūsų, kaip naudotojo, elgseną tinklapyje.

Kokias su duomenimis susijusias teises jūs turite?

Jūs turite teisę bet kuriuo metu gauti informaciją apie jūsų saugomų asmeninių duomenų kilmę, gavėją bei saugojimo tikslą. Jūs taip pat turite teisę reikalauti šių duomenų korekcijos arba ištrynimo. Jeigu davėte sutikimą duomenų apdorojimui, jūs galite atšaukti savo sutikimą bet kuriuo metu. Šis atšaukimas galioja neribotą laiką. Esant tam tikroms aplinkybėms jūs turite teisę reikalauti apriboti jūsų asmeninių duomenų apdorojimą. Taip pas jūs turite teisę pateikti skundą kompetetingai priežiūros institucijai.

Dėl šių aspektų ir kitų klausimų, susijusių su duomenų apsauga, jūs galite bet kada su mumis susisiekti.

Analizės ir trečiųjų šalių tiekėjų įrankiai

Apsilankant mūsų tinklapyje jūsų naršymo elgsena gali būti statistiškai analizuojama. Tai dažniausiai atliekama naudojant analizės programas.

Detali informacija apie šias analizės programas pateikiama žemiau esančioje duomenų apsaugos deklaracijoje.

2. Bendrosios nuostatos ir privalomoji informacija

Duomenų apsauga

Šių puslapių operatoriai visada rimtai atsižvelgia į jūsų asmeninių duomenų apsaugą. Mes apdorojame jūsų asmeninius duomenis laikydamiesi konfidencialumo, taip pat atitikdami įstatymų nustatytus duomenų apsaugos reikalavimus bei laikydamiesi šios duomenų apsaugos deklaracijos nuostatų.

Jums naudojantis šiuo tinklapiu yra renkami įvairūs asmeniniai duomenys. Asmeniniai duomenys – tai duomenys, pagal kuriuos jus galima identifikuoti kaip asmenį. Šiose privatumo politikos nuostatose nurodoma, kokią informaciją mes renkame ir kaip ją naudojame. Jose taip pat nurodoma, kaip ir kokiu tikslu vykdomas informacijos rinkimas.

Taip pat pažymime, kad duomenų perdavimas internetu (pvz. komunikuojant el. paštu) gali turėti saugumo trūkumų. Apsaugoti duomenis nuo trečiųjų šalių priėjimo nėra įmanoma.

Atsakingasis biuras

Šalis, šiame tinklapyje atsakinga už duomenų tvarkymą, yra:

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Enepetalis

Telefono nr.: 02333 911-0
El. paštas: info@bilsteingroup.com

Atsakingasis organas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris vienas arba bendrai su kitais asmenimis nustato asmeninių duomenų (pvz. vardų, pavardžių, el. pašto adresų ir kt.) apdorojimo tikslus ir priemones.

Saugojimo periodas

Jeigu šioje duomenų apsaugos deklaracijoje nėra nurodyta konkretaus duomenų saugojimo periodo, jūsų asmeniniai duomenys bus saugomi tol, kol duomenų apdorojimo tikslas taps nebeaktualus. Jums pareikalavus pateisinamo ištrynimo arba jums atšaukus duomenų apdorojimo sutikimą, jūsų duomenys bus ištrinti, nebent mes turėsime kitų teisiškai leidžiamų priežasčių jūsų asmeninių duomenų saugojimui (pvz. esant privalomojo duomenų saugojimo periodams pagal mokesčių ar komercijos įstatymus); pastaruoju atveju, jūsų duomenys bus ištrinti tik tuomet, kada išvardintos priežastys taps nebeaktualios.

Bendra informacija apie teisinę bazę, susijusią su šio tinklapio duomenų apdorojimu

Jeigu jūs sutikote su duomenų apdorojimu, jūsų asmeninius duomenis apdorosime pagal BDAR 6 str. 1 dalies a punktą arba BDAR 9 str. 2 dalies a punktą, jeigu apdorojamos specialios duomenų kategorijos pagal BDAR 9 str. 1 dalį. Jeigu išreikštas sutikimas perduoti asmeninius duomenis trečiosioms šalims, duomenų apdorojimas atliekamas pagal BDAR 49 str. 1 dalies a punktą. Jeigu jūs sutikote saugoti slapukus arba davėte sutikimą prieiti prie informacijos jūsų galutiniame įrenginyje (pvz. atliekant įrenginių identifikavimą), jūsų duomenų apdorojimas bus papildomai vykdomas pagal TTDSG (Vokietijos telekomunikacijų-telemedijos duomenų apsaugos aktas) 25 skirsnį, 1 dalį. Šis sutikimas gali būti atšaukiamas bet kuriuo metu. Jeigu jūsų duomenys reikalingi sutarties vykdymui arba prieš sutartinių priemonių įgyvendinimui, mes apdorosime jūsų duomenis pagal BDAR 6 str. 1 dalies b punktą. Taip pat jeigu jūsų duomenys yra reikalingi teisinio įsipareigojimo vykdymui, mes juos apdorosime pagal BDAR 6 str. 1 dalies c punktą. Taip pat duomenų apdorojimas gali būti atliekamas pagal mūsų teisėtą interesą pagal BDAR 6 str. 1 dalies f punktą. Informacija apie atitinkamą teisinį pagrindą kiekvienam individualiam atvejui suteikiama sekančiuose šios duomenų apsaugos deklaracijos skirsniuose.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Kompanijoje yra įsteigta duomenų apsaugos pareigūno pareigybė.

Sascha Hasselbach
c/o EDV-Fortress
Kronprinzstr. 47-49
40764 Langenfeldas
www.datenschutz-extern-nrw.de

Tel. nr.: 021732041244
El. paštas: privacy@bilsteingroup.com

Pastaba dėl duomenų perdavimo į JAV ir kitas trečiąsias šalis.

Neskaitant kitų dalykų, mes taip pat naudojame įrankius iš kompanijų, kurių pagrindinė būstinė yra JAV arba kitose trečiosiose šalyse, kuriose jūsų duomenys gali būti nepakankamai apsaugoti duomenų apsaugos įstatymais. Kai šie įrankiai yra aktyvūs, jūsų asmeniniai duomenys gali būti persiunčiami į šias trečiąsias šalis ir jose apdorojami. Pabrėžiame, kad šiose šalyse nėra tokio lygio duomenų apsaugos, kokią jums gali garantuoti ES duomenų apsaugos įstatymai. Pavyzdžiui, JAV kompanijos yra įpareigotos perduoti asmeninius duomenis saugumo valdžios įstaigoms, ir jūs, kaip duomenų subjektas, neturite teisės prieš tai imtis jokių teisinių veiksmų. Taip pat negalima atmesti galimybės, kad JAV valdžios įstaigos (pvz. žvalgybos tarnybos) apdoros, vertins, nuolat laikys jūsų duomenis, esančius JAV serveriuose, stebėjimo tikslais. Mes šiai apdorojimo veiklai įtakos neturime.

Jūsų sutikimo apdoroti duomenis atšaukimas

Dauguma duomenų apdorojimo operacijų gali vykti tik su jūsų išreikštu sutikimu. Jūs galite atšaukti savo sutikimą bet kuriuo metu. Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos prieš atšaukimą vykdyto duomenų apdorojimo teisėtumui.

Teisė nesutikti su duomenų rinkimu tam tikrais atvejais, taip pat tiesioginio marketingo tikslais (BDAR 21 str.)

JEIGU DUOMENŲ APRODOJIMAS ATLIEKAMAS PAGAL BDAR STR. 6 STR. 1 DALIES E ARBA F PUNKTĄ, JŪS TURITE TEISĘ NESUTIKTI SU JŪSŲ ASMENINIŲ DUOMENŲ APDOROJIMU BET KURIUO METU, ESANT PRIEŽASTIMS, KYLANČIOMS IŠ JŪSŲ KONKREČIOS SITUACIJOS; TAI TAIP PAT GALIOJA PROFILIAVIMUI, SUSIJUSIAM SU ŠIOMIS NUOSTATOMIS. ATITINKAMĄ TEISINĮ PAGRINDĄ, KURIUO REMIANTIS ATLIEKAMAS DUOMENŲ APDOROJIMAS, GALITE RASTI ŠIOJE DUOMENŲ APSAUGOS DEKLARACIJOJE. JUMS NESUTINKANT MES NEAPDOROSIME JŪSŲ ASMENINIŲ DUOMENŲ, NEBENT GALĖSIME PADEMONSTRUOTI ĮTIKINANTĮ IR TEISĖTĄ APDOROJIMO PAGRINDĄ, KURIS PERŽENGTŲ JŪSŲ INTERESUS, TEISES IR LAISVES, ARBA JEIGU APDOROJIMAS REIKALINGAS DĖL TEISINIŲ REIKALAVIMŲ PAREIŠKIMO, VYKDYMO AR GYNIMOSI NUO JŲ (NESUTIKIMAS PAGAL BDAR 21 STR. 1 DALĮ). 

JEIGU JŪSŲ ASMENINIAI DUOMENYS YRA APDOROJAMI TIESIOGINIO MARKETINGO TIKSLAIS, JŪS TURITE TEISĘ BET KURIUO METU NESUTIKTI DĖL ASMENINIŲ DUOMENŲ APDOROJIMO, KAI DUOMENYS SUSIJĘ SU JUMIS; ŠIS PRINCIPAS TAIP PAT GALIOJA PROFILIAVIMUI, KIEK TAI SUSIJĘ SU ŠIO POBŪDŽIO TIESIOGINIU MARKETINGU. JUMS NESUTINKANT, JŪSŲ DUOMENYS TOLIAU NEBUS APDOROJAMI TIESIOGINIO REKLAMAVIMO TIKSLAIS (NESUTIKIMAS PAGAL VOKIETIJOS DUOMENŲ APSAUGOS AKTO 21 STR. 2 DALĮ).

Teisė pateikti skundą kompetetingai priežiūros institucijai

Esant BDAR pažeidimams duomenų subjektai turi teisę pateikti skundą atsakingajai institucijai, visų pirma jų gyvenamosios vietos šalyje narėje, jų darbo vietoje arba toje vietoje, kur įvyko galimas pažeidimas. Teisė teikti skundą neapriboja galimybių imtis kitų administracinių ir teisminių gynybos priemonių.

Teisė į duomenų portatyvumą

Jūs turite teisę reikalauti, kad jums ar trečiajai šaliai įprastu, įrenginiais nuskaitomu formatu būtų persiųsti duomenys, kuriuos su jūsų sutikimu arba dėl sutarties vykdymo mes apdorojame automatizuotomis priemonėmis. Jeigu pageidaujate tiesioginio duomenų persiuntimo kitai atsakingai šaliai, šis veiksmas bus atliktas tik jeigu tai bus techniškai įmanoma.

Informacija, jos taisymas bei ištrynimas

Remiantis taikytinomis teisinėmis nuostatomis jūs turite teisę bet kuriuo metu nemokamai gauti informaciją apie jūsų saugomus asmeninius duomenis, jų kilmę bei gavėją, taip pat duomenų apdorojimo tikslą ir, jeigu taikytina, turite teisę reikalauti, kad jie būtų ištaisyti arba ištrinti. Dėl šių aspektų ir bet kurių kitų klausimų, susijusių su asmeniniais duomenimis, jūs galite bet kada su mumis susisiekti.

Teisė apriboti duomenų apdorojimą

Jūs turite teisę apriboti jūsų asmeninių duomenų apdorojimą. Jei norite tai padaryti, galite bet kada su mumis susisiekti. Teisė apriboti duomenų apdorojimą egzistuoja šiais atvejais:

Jeigu jūs užginčijate mūsų kompanijoje saugomų asmeninių duomenų tikslumą, mums paprastai užtrunka šiek tiek laiko tai patikrinti. Visą šio tikrinimo trukmę jūs turite teisę reikalauti apriboti jūsų asmeninių duomenų apdorojimą.
Jeigu jūsų asmeninių duomenų apdorojimas yra ar buvo vykdomas neteisėtai, vietoje duomenų ištrynimo jūs galite reikalauti duomenų apdorojimo apribojimo.
Jeigu mums nebereikia jūsų asmeninių duomenų, tačiau jums jų reikia siekiant pateikti teisinius reikalavimus, juos vykdyti, ar gintis nuo jų, jūs turite teisę reikalauti jūsų asmeninių duomenų apdorojimo apribojimo vietoje jų ištrynimo.
Jeigu jūs pateikėte nesutikimą pagal BDAR 21 str. 1 dalį, visais atvejais atliekamas jūsų ir mūsų interesų pusiausvyros vertinimas. Kol nėra išsiaiškinta, kurio asmens interesai dominuoja, jūs turite teisę reikalauti jūsų asmeninių duomenų apdorojimo apribojimo.

Jeigu jūs apribojote jūsų asmeninių duomenų apdorojimą, šie duomenys, neskaitant jų saugojimo, gali būti vėl apdorojami tik jums išreiškus sutikimą, taip pat siekiant pateikti teisinius reikalavimus, juos vykdyti, ar gintis nuo jų, arba siekiant apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, taip pat esant priežastims, svarbioms viešajam Europos Sąjungos arba valstybės narės interesui.

SSL ir TLS šifravimas

Dėl saugos priežasčių, taip pat siekiant apsaugoti konfidencialaus turinio perdavimą, pavyzdžiui, užsakymus ir paklausimus, kuriuos jūs siunčiate mums kaip tinklapio operatoriui, šiame tinklapyje naudojamas SSL ir TLS šifravimas. Jūs galite atpažinti šifruotą sujungimą, kada naršyklės adreso juostoje užrašas „http://“ pasikeičia į „https://“ bei naršyklės juostoje pasirodo spynos piktograma.

Esant aktyvuotam SSL ar TLS šifravimui jūsų siunčiami duomenys negali būti perskaitomi trečiųjų šalių.

3. Duomenų rinkimas šiame tinklapyje

Slapukai

Mūsų tinklapyje naudojami slapukai. Slapukai – tai maži duomenų paketai, nesukeliantys žalos jūsų galutiniam įrenginiui. Jūsų galutiniame įrenginyje jie gali būti saugomi tiek laikinai, sesijos trukmei (sesijos slapukai), tiek nuolat (nuolatiniai slapukai). Pasibaigus jūsų vizitui sesijos slapukai automatiškai ištrinami. Nuolatiniai slapukai liks išsaugoti jūsų galutiniame įrenginyje tol, kol jūs ištrinsite juos patys arba kol jie bus automatiškai ištrinti jūsų naršyklės.

Slapukus gali sukurti ir išsaugoti mūsų kompanija (pagrindinės šalies slapukai) arba trečiųjų šalių kompanijos (trečiųjų šalių slapukai). Trečiųjų šalių slapukai suteikia galimybę tinklapiuose integruoti tam tikras paslaugas, teikiamas trečiųjų šalių kompanijų (pvz. slapukai mokėjimo paslaugų apdorojimui).

Slapukų funkcijos yra įvairios. Dauguma slapukų yra techniškai būtini, nes be jų tam tikros tinklapio funkcijos negalėtų tinkamai veikti (pvz. pirkinių krepšelio funkcija arba vaizdo įrašų rodymas). Kiti slapukai gali būti naudojami siekiant analizuoti naudotojo elgseną arba reklamavimo tikslais.

Slapukai, kurie reikalingi organizuojant elektroninės komunikacijos procesus arba siekiant suteikti tam tikras funkcijas, kurių jūs pageidavote (pvz. prekių krepšelio funkciją), taip pat siekiant optimizuoti tinklapį (pvz. slapukai žiniatinklio auditorijos matavimui) (būtinieji slapukai), yra išsaugomi pagal BDAR 6 str. 1 dalies f punktą, nebent yra nurodytas kitas teisinis pagrindas. Siekiant, kad tinklapio operatoriaus paslaugų suteikimas būtų atliekamas techniškai be klaidų, taip pat, kad jis būtų tinkamai optimizuotas, operatorius turi teisėtą interesą saugoti būtinuosius slapukus. Jeigu prašoma slapukų išsaugojimo arba panašių atpažinimo technologijų naudojimo sutikimo, apdorojimas yra išskirtinai vykdomas šio sutikimo pagrindu (BDAR 6 str. 1 dalies a punktas arba TTDSG § 25 skirsnio 1 dalis); sutikimas gali būti atšaukiamas bet kuriuo metu.

Jūs galite sukonfigūruoti savo naršyklę, kad būtumėte informuoti apie slapukų išsaugojimą ir turėtumėte galimybę priimti slapukus individualiais atvejais, taip pat tam tikrais ar visais atvejais juos blokuoti ir įjungti automatinį slapukų ištrynimą uždarius naršyklę. Jums išjungus slapukus gali būti apribotas tinklapio funkcionalumas.

Daugiau informacijos apie tai, kokie slapukai ir paslaugos yra naudojami šiame tinklapyje, galite rasti šioje duomenų apsaugos deklaracijoje.

Sutikimas dėl Cookiebot

Mūsų tinklapyje naudojama sutikimo pateikimo technologija Cookiebot. Ją pasitelkiant yra gaunamas jūsų sutikimas saugoti tam tikrus slapukus jūsų galutiniame įrenginyje, taip pat ji gali būti reikalinga tam tikrų technologijų naudojimui ir šių procesų dokumentavimui pagal duomenų apsaugos įstatymų nuostatas. Šios technologijos tiekėjas: Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Danija (toliau – „Cookiebot“).

Jums patekus į tinklapį yra susijungiama su Cookiebot serveriais – tai atliekama siekiant gauti jūsų sutikimus ir kitus jūsų pareiškimus, susijusius su slapukų naudojimu. Po to Cookiebot jūsų naryšklėje išsaugo slapuką – tai atliekama siekiant jums priskirti jūsų sutikimus bei jų atšaukimus. Šiuo būdu surinkti duomenys bus saugomi tol, kol jūs paprašysite juos ištrinti, taip pat kol jūs patys ištrinsite Cookiebot slapuką, arba kol duomenų saugojimo tikslas taps nebeaktualus. Įstatymų numatyti privalomi duomenų saugojimo įsipareigojimai paveikiami nebus.

Cookiebot paslauga naudojama siekiant gauti teisiškai reikalaujamą sutikimą slapukų naudojimui. Šios procedūros teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies c punktas.

Užsakymų apdorojimas

Aukščiau nurodytos paslaugos naudojimui ir su ja susijusiam užsakymų apdorojimui esame sudarę specialią sutartį (AVV). Tai yra sutartis, reikalaujama duomenų apsaugos įstatymų. Ji užtikrina, kad naudojantis šia paslauga mūsų tinklapio lankytojų asmeniniai duomenys bus apdorojam laikantis mūsų instrukcijų ir atitinkant BDAR.

Serverio registro bylos

Tinklapio puslapių tiekėjas automatiškai renka ir saugo informaciją serverio registro bylose – jūsų naršyklė jas siunčia mums automatiškai. Į jas įeina:

Naršyklės tipas ir versija
Naudojama operacinė sistema
Peradresavusio tinklapio nuoroda
Priimančio kompiuterio vardas
Serverio užklausos laikas
IP adresas

Šie duomenys nėra jungiami su kitais duomenų šaltiniais.

Šių duomenų rinkimas vykdomas pagal BDAR 6 str. 1 dalies f punktą. Tinklapio operatorius turi teisėtą interesą techniškai be klaidų pristatyti bei optimizuoti savo tinklapio turinį – dėl šios priežasties turi būti įrašomos serverio registro bylos.

Kontaktų forma

Jeigu jūs mums siunčiate užklausas naudodami kontaktų formą, užklausos formoje pateikiamą jūsų informaciją, įskaitant joje nurodytus jūsų kontaktinius duomenis, užklausos apdorojimui arba dėl galimų vėlesnių klausimų mes išsaugosime. Mes neperduosime šių duomenų be jūsų sutikimo.

Šių duomenų apdorojimas vykdomas pagal BDAR 6 str. 1 dalies b punktą, jeigu jūsų duomenys yra susiję su sutarties vykdymu, arba jeigu jie yra reikalingi prieš sutartinių priemonių įgyvendinimui. Visais kitais atvejais apdorojimas vykdomas remiantis mūsų teisėtu interesu efektyviai apdoroti mums skirtas užklausas (BDAR 6 str. 1 dalies f punktas) arba esant jūsų sutikimui (BDAR 6 str. 1 dalies a punktas), jeigu jo buvo reikalaujama; sutikimą galima atšaukti bet kuriuo metu.

Kontaktinėje formoje jūsų pateikiami duomenys pas mus liks tol, kol jūs paprašysite juos ištrinti, arba kol jūs atsiimsite sutikimą saugoti jūsų duomenis, arba kol duomenų saugojimo tikslas taps nebeaktualus (pvz. apdorojus užklausą). Privalomos teisinės nuostatos, visų pirma susijusios su saugojimo periodais, paveikiamos nebus.

Užklausos el. paštu, telefonu ar faksu

Jums su mumis susisiekus el. paštu, telefonu ar faksu, jūsų užklausa, įskaitant su ja susijusius asmeninius duomenis (pavardė, užklausos turinys), siekiant ją tinkamai apdoroti, bus išsaugota ir apdorojama mūsų kompanijos. Mes neperduosime šių duomenų be jūsų sutikimo.

Šių duomenų apdorojimas vykdomas pagal BDAR 6 str. 1 dalies b punktą, jeigu jūsų duomenys yra susiję su sutarties vykdymu, arba jeigu jie yra reikalingi prieš sutartinių priemonių įgyvendinimui. Visais kitais atvejais apdorojimas vykdomas remiantis mūsų teisėtu interesu efektyviai apdoroti mums skirtas užklausas (BDAR 6 str. 1 dalies f punktas) arba esant jūsų sutikimui (BDAR 6 str. 1 dalies a punktas), jeigu to buvo reikalaujama; sutikimas gali būti atšaukiamas bet kuriuo metu.

Duomenys, kuriuos jūs mums siunčiate per kontaktines užklausas, pas mus liks tol, kol jūs paprašysite juos ištrinti, taip pat kol jūs atsiimsite sutikimą saugoti jūsų duomenis, arba kol duomenų saugojimo tikslas taps nebeaktualus (pvz. apdorojus jūsų užklausą). Privalomos teisinės nuostatos, visų pirma susijusios su saugojimo periodais, paveikiamos nebus.

4. Analitiniai duomenys ir reklamavimas

„Google Tag Manager“

Mes naudojame „Google Tag Manager“. Tiekėjas: Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

„Google Tag Manager“ – tai įrankis, suteikiantis galimybę mūsų tinklapyje integruoti sekimo, statistinius įrankius ir kitas technologijas. „Google Tag Manager“ pats savaime nesukuria naudotojo profilių, nesaugo slapukų ir neatlieka jokių nepriklausomų analizių. Jis tik leidžia naudotis įrankiais, kurie yra per jį integruoti, ir juos valdyti. „Google Tag Manager“ išsaugo jūsų IP adresą – šie duomenys gali būti perduodami į Google pagrindinę kompaniją JAV.

„Google Tag Manager“ naudojimas vykdomas remiantis BDAR 6 str. 1 dalies f punktu. Tinklapio operatorius turi teisėtą interesą siekti greitos ir nekomplikuotos įvairių jo tinklapyje esančių įrankių integracijos ir valdymo. Jeigu buvo reikalaujama atitinkamo sutikimo, apdorojimas bus organizuojamas išskirtinai pagal BDAR 6 str. 1 dalies a punktą arba TTDSG § 25 skirsnio 1 dalį, tiek, kiek į sutikimą įeina slapukų išsaugojimas ir priėjimas prie informacijos naudotojo galutiniame įrenginyje (pvz. įrenginių identifikavimo atveju), kaip nurodyta TTDSG. Sutikimas gali būti atšaukiamas bet kuriuo metu.

„Google Analytics“

Šiame tinklapyje naudojamos žiniatinklio analizės paslaugos „Google Analytics“ funkcijos. Tiekėjas: Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

„Google Analytics“ suteikia galimybę tinklapio operatoriui analizuoti tinklapio lankytojų elgseną. Tai atlikdamas tinklapio operatorius gauna įvairius naudojimo duomenis, pavyzdžiui, puslapio peržiūrų skaičių, vizitų trukmę, naudojamą operacinę sistemą ir naudotojo vietą. Šie duomenys priskiriami atitinkamam naudotojo galutiniam įrenginiui. Duomenys nėra priskiriami naudotojo ID.

„Google Analytics“ naudoja technologijas, kurios suteikia galimybę atpažinti naudotoją – tai atliekama siekiant analizuoti naudotojo elgseną (pvz. naudojant slapukus arba atliekant įrenginių identifikavimą). Google surinkta informacija apie šio tinklapio naudojimą įprastu atveju yra perduodama į Google serverį JAV, kur yra saugoma.

Šios paslaugos naudojimas atliekamas gavus jūsų sutikimą pagal BDAR 6 str. 1 dalies a punktą arba TTDSG § 25 skirsnio 1 dalį. Sutikimas gali būti atšaukiamas bet kuriuo metu.

Duomenų perdavimas į JAV vykdomas pagal standartines Europos Komisijos sutarčių sąlygas. Detalesnę informaciją galite rasti čia: privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonimizacija

Šiam tinklapyje mes aktyvavome IP adreso anonimizacijos funkciją. Tai reiškia, kad Google atlieka jūsų IP adreso, esančio Europos Sąjungoje ir kitose Europos ekonominės bendrijos sutarties šalyse, sutrumpinimą prieš jį persiunčiant į JAV. Pilnas IP adresas gali būti perduotas į Google serverį JAV tik išskirtinais atvejais. Tokiu atveju jis sutrumpinamas toje vietoje. Veikdama šio tinklapio operatoriaus vardu kompanija Google naudos šią informaciją analizuojant jūsų naudojimąsi tinklapiu, rengiant tinklapio aktyvumo ataskaitas bei teikiant kitas su tinklapio aktyvumu ir interneto naudojimu susijusias paslaugas tinklapio operatoriui. Jūsų IP adresas, jūsų naršyklės perduotas kaip Google Analytics veiklos dalis, nebus jungiamas su kitais Google duomenimis.

Naršyklės įskiepis

Jūs galite apsisaugoti nuo to, kad Google rinktų ir apdorotų jūsų duomenis – tai galite padaryti atsisiųsdami ir įdiegdami specialų naršyklės įskiepį, prieinamą šiuo adresu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Daugiau informacijos apie tai, kaip „Google Analytics“ tvarko naudotojų duomenis, galite rasti Google privatumo politikos nuostatose: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Užsakymų apdorojimas

Mes su kompanija Google esame sudarę sutartį dėl užsakymų apdorojimo. Taip pat naudodami „Google Analytics“ mes pilnai laikomės griežtų Vokietijos duomenų apsaugos agentūrų reikalavimų.

„Google Ads Remarketing“

Šiame tinklapyje naudojamos „Google Ads Remarketing“ funkcijos. Tiekėjas: Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

„Google Ads Remarketing“ suteikia mums galimybę priskirti asmenis, kurie sąveikauja su mūsų internetiniais pasiūlymais, konkrečioms tikslinėms grupėms. Tai atliekama siekiant jiems rodyti su interesais susijusias reklamas Google reklamavimo tinkle (pakartotinė rinkodara).

Taip pat marketingo tikslinės grupės, sukurtos pasitelkiant „Google Ads Remarketing“ sistemą, gali būti susietos su Google funkcijomis, veikiančiomis skirtinguose įrenginiuose. Šiuo būdu jums pritaikytos personalizuotos, su interesais susijusios marketingo žinutės, adaptuotos jums pagal jūsų ankstesnę naršymo ir naudojimo elgseną jūsų galutiniame įrenginyje (pvz. mobiliajame telefone), taip pat gali būti rodomos ir kituose jūsų galutiniuose įrenginiuose (pvz. kompiuteryje ar planšetiniame kompiuteryje). 

Jeigu turite Google paskyrą, galite nesutikti su personalizuotu marketingu paspausdami šią nuorodą: www.google com/settings/ads/onweb/.

Šios paslaugos naudojimas atliekamas gavus jūsų sutikimą pagal BDAR 6 str. 1 dalies a punktą arba TTDSG § 25 skirsnio 1 dalį. Sutikimas gali būti atšaukiamas bet kuriuo metu.

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie duomenų apsaugos politikos nuostatas galite peržiūrėti Google duomenų apsaugos deklaraciją: policies.google.com/technologies/ads.

Tikslinių grupių formavimas naudojant klientų suderinimo funkciją

Kurdami tikslines grupes mes naudojame, tarp įvairių kitų dalykų, „Google Ads Remarketing“ klientų suderinimo funkciją. Šiame procese mes Google perduodame tam tikrus klientų duomenis (pvz. el. pašto adresą) iš savo sąrašų. Jeigu atitinkami klientai yra Google naudotojai ir jie yra prisijungę prie Google paskyros Google tinkle (pvz. YouTube, Gmail arba paieškos sistemoje), jiems yra rodomos specialiai pritaikytos reklamavimo žinutės.

Google konversijų sekimas

Šiame tinklapyje yra naudojamas Google konversijų sekimas. Tiekėjas: Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

Google konversijų sekimas Google kompanijai ir mums suteikia galimybę atpažinti, ar naudotojas atliko tam tikrus veiksmus. Pavyzdžiui, mes galime analizuoti, kurie mūsų tinklapio mygtukai buvo paspausti, koks jų paspaudimo dažnumas, taip pat kurie mūsų produktai buvo dažniausiai peržiūrėti ar įsigyti. Pagal šią informaciją sudaroma konversijų statistika. Mes nustatome naudotojų, paspaudusių ant mūsų reklamų, skaičių, taip pat nustatome, kokių veiksmų jie ėmėsi. Mes negauname jokios informacijos, pagal kurią galėtume identifikuoti naudotojus. Identifikacijos tikslams Google kompanija naudoja slapukus ar palygintinas atpažinimo technologijas.

Šios paslaugos naudojimas atliekamas gavus jūsų sutikimą pagal BDAR 6 str. 1 dalies a punktą arba TTDSG § 25 skirsnio 1 dalį. Šis sutikimas gali būti atšaukiamas bet kuriuo metu.

Daugiau informacijos apie Google konversijų sekimą galite rasti Google privatumo politikos nuostatose: policies.google.com/privacy.

Meta Pixel (anksčiau – „Facebook Pixel“)

Šiame tinklapyje konversijų matavimui naudojama Facebook / Meta Pixel lankytojų veiksmų analizės paslauga. Šios paslaugos tiekėjas: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublinas 2, Airija. Kaip teigia Facebook, surinkti duomenys yra perduodami į JAV ir kitas trečiąsias šalis.

Tai leidžia sekti tinklapio lankytojų elgseną po to, kai jie buvo peradresuoti į tiekėjo tinklapį po paspaudimo ant Facebook reklamos. Tai leidžia įvertinti Facebook reklamų efektyvumą – šis rodiklis naudojamas statistiniais, rinkos tyrimo tikslais, taip pat siekiant optimizuoti būsimas reklamavimo priemones.

Surinkti duomenys mums, kaip šio tinklapio operatoriui, yra anonimiški, mes niekaip negalime daryti kokių nors išvadų apie naudotojų tapatybę. Tačiau Facebook išsaugo ir apdoroja duomenis taip, kad sąsaja su atitinkamo naudotojo profiliu yra įmanoma ir Facebook gali naudoti šiuos duomenis savo reklamos tikslais pagal Facebook duomenų naudojimo politiką (https://lt-lt.facebook.com/about/privacy/). Dėl šios priežasties Facebook turi galimybę rodyti reklamas Facebook ir kituose tinklapiuose. Mes, kaip šio tinklapio operatorius, šiam duomenų naudojimui negalime turėti įtakos.

Šios paslaugos naudojimas atliekamas gavus jūsų sutikimą pagal BDAR 6 str. 1 dalies a punktą arba TTDSG § 25 skirsnio 1 dalį. Sutikimas gali būti atšaukiamas bet kuriuo metu.

Tiek, kiek asmeniniai duomenys yra renkami mūsų tinklapyje pasitelkiant čia aprašytą įrankį, ir yra perduodami Facebook, mes ir Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Airija, esame bendrai atsakingi už šių duomenų apdorojimą (BDAR 26 str.). Bendra atsakomybė yra apribota išskirtinai tik duomenų rinkimui ir jų perdavimui Facebook. Facebook vykdant duomenų apdorojimą po duomenų perdavimo, šiam apdorojimui bendra atsakomybė netaikoma. Mums bendrai privalomi įsipareigojimai yra nurodyti bendroje apdorojimo sutartyje. Šios sutarties tekstą galite rasti čia: www.facebook.com/legal/controller_addendum. Pagal šią sutartį mes esame atsakingi už duomenų apsaugos informacijos, aktualios naudojant Facebook įrankį, pateikimą. Taip pat mes esame atsakingi, kad mūsų tinklapyje šis įrankis būtų įdiegtas tinkamai duomenų apsaugos atžvilgiu. Kompanija Facebook atsako už Facebook produktų duomenų saugumą. Jūs galite pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis (pvz. informacijos užklausomis), susijusiomis su Facebook apdorotais duomenimis. Tai įgyvendinama tiesiogiai per Facebook. Jeigu jūs pasinaudosite duomenų subjekto teisėmis per mūsų kompaniją, mes esame įpareigoti perduoti duomenis Facebook.

Duomenų perdavimas į JAV vykdomas pagal standartines Europos Komisijos sutarties sąlygas. Platesnę informaciją galite rasti čia: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ir lt-lt.facebook.com/help/566994660333381.

Daugiau informacijos apie jūsų privatumo apsaugą galite rasti Facebook duomenų apsaugos nuostatose: www.facebook.com/about/privacy/.

Jūs galite išjungti „Custom Audiences“ remarketingo funkciją naudodamiesi reklamos nustatymų dalimi: www.facebook.com/ads/preferences/. Norėdami tai padaryti turite būti prisijungę prie Facebook.

Jeigu neturite Facebook paskyros, naudojimo pagrindu pateikiamą Facebook reklamavimą galite išjungti Europos interaktyvaus skaitmeninio reklamavimo alijanso tinklapyje (https://www.youronlinechoices.com/lt/jusu-pasirinkimai).

5. Naujienlaiškis

Naujienlaiškio duomenys

Jei pageidaujate gauti tinklapio siūlomą naujienlaiškį, mes paprašysime jūsų elektroninio pašto adreso, taip pat informacijos, kuri leistų mums patikrinti, kad jūs tikrai esate atitinkamo elektroninio pašto adreso savininkas ir kad sutinkate gauti naujienlaiškį. Kiti duomenys nėra renkami, arba jie gali būti jūsų pateikiami tik savanoriškumo pagrindais. Naujienlaiškių valdymui mes naudojame žemiau nurodytus tiekėjus.

„Mailchimp“ su išjungtu efektyvumo matavimu.

Naujienlaiškių siuntimui šiame tinklapyje naudojama „MailChimp“ paslauga. Paslaugos tiekėjas yra Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, JAV.

„MailChimp“ – tai paslauga, kuri be įvairių kitų funkcijų leidžia organizuoti naujienlaiškių siuntimą. Jums pateikus duomenis (pvz. elektroninio pašto adresą) naujienlaiškio siuntimui, jie bus saugomi „MailChimp“ kompanijos serveriuose JAV. Mes esame išjungę „Mailchimp“ efektyvumo matavimą, todėl jums atidarant naujienlaiškius Mailchimp nevertins jūsų elgsenos.

Jeigu nenorite, kad jūsų duomenys būtų perduoti „Mailchimp“, jūs galite atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos. Šiam tikslui kiekviename naujienlaiškio elektroniniame laiške mes pateikiame atitinkamą nuorodą.

Duomenų apdorojimas vykdomas pagal BDAR 6 str. 1 dalies a punktą). Atšaukti savo sutikimą galite bet kuriuo metu – norėdami tai padaryti turite atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos. Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos prieš atšaukimą vykdytų duomenų apdorojimo veiksmų teisėtumui.

Duomenys, kuriuos jūs pateikiate siekdami gauti naujienlaiškį, bus saugomi mūsų kompanijos arba naujienlaiškio paslaugos tiekėjo tol, kol jūs atšauksite naujienlaiškio prenumeratą. Po to, kai jūs atsisakysite prenumeratos, duomenys bus ištrinti iš mūsų naujienlaiškio paskirstymo sąrašo. Duomenys, kuriuos mes laikome kitiems tikslams, šiais aspektais paveikiami nebus.

Duomenų perdavimas į JAV vykdomas pagal standartines Europos Komisijos sutarčių sąlygas. Detalesnę informaciją galite rasti čia: mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ ir mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/

Po to, kai jūs išsiregistruosite iš naujienlaiškio paskirstymo sąrašo, jūsų el. pašto adresas bus saugomas mūsų kompanijos arba naujienlaiškio paslaugos tiekėjo juodajame sąraše, jeigu tai bus reikalinga siekiant išvengti vėlesnių el. laiškų siuntimo. Duomenys iš juodojo sąrašo bus naudojami tik šiam tikslui ir nebus jungiami su kitais duomenimis. Tai tarnauja jūsų bei mūsų interesams, taip pat atitinka teisinius reikalavimus, taikomus naujienlaiškių siuntimui (teisėtas interesas pagal BDAR 6 str. 1 dalies f punktą). Saugojimas juodajame sąraše vykdomas neribotą laiką. Jūs galite nesutikti su saugojimu, jeigu jūsų interesai nusveria mūsų teisėtus interesus.

Daugiau informacijos galite rasti „MailChimp“ duomenų apsaugos nuostatose: mailchimp.com/legal/terms/. 

Užsakymų apdorojimas

Aukščiau nurodytos paslaugos naudojimui ir su ja susijusiam užsakymų apdorojimui esame sudarę specialią sutartį (AVV). Tai yra sutartis, reikalaujama duomenų apsaugos įstatymų. Ji užtikrina, kad naudojantis šia paslauga mūsų tinklapio lankytojų asmeniniai duomenys bus apdorojami laikantis mūsų instrukcijų ir atitinkant BDAR.

6. Įskiepiai ir įrankiai

YouTube su išplėstine duomenų apsauga

Šiame tinklapyje integruojami vaizdo klipai iš YouTube tinklapio. Puslapių tiekėjas: Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

Mes naudojame YouTube su išplėstiniu duomenų apsaugos režimu. Kaip teigia YouTube, šis režimas reiškia, kad YouTube šiame tinklapyje nesaugo jokios lankytojų informacijos prieš jiems peržiūrint vaizdo klipą. Tačiau duomenų atskleidimas YouTube partneriams gali nebūtinai būti išskirtas išplėstinio duomenų apsaugos režimo. Dėl šios priežasties nesvarbu, ar jūs peržiūrite vaizdo klipą, YouTube vis tiek susijungs su Google „DoubleClick“ tinklu.

Vos tik jums paleidus YouTube vaizdo klipą iš karto prisijungiama prie YouTube serverių. Šiame procese YouTube pranešama, kuriuose mūsų puslapiuose jūs lankėtės. Jeigu esate prisijungę prie savo YouTube paskyros, jūs suteikiate YouTube galimybę priskirti jūsų naršymo elgseną tiesiogiai jūsų asmeniniam profiliui. To galima išvengti atsijungiant nuo jūsų YouTube paskyros.

Taip pat paleidus vaizdo įrašą YouTube gali išsaugoti įvairius slapukus jūsų galutiniame įrenginyje, arba naudoti palygintinas atpažinimo technologijas (pvz. įrenginių identifikavimą). Šiuo būdu YouTube gali gauti šio tinklapio naudotojų informaciją. Ši informacija naudojama, tarp kitų dalykų, siekiant rinkti vaizdo įrašo statistiką, gerinti naudotojo patirtį bei apsisaugoti nuo bandymų sukčiauti.

Esant būtinybei tolimesnis duomenų apdorojimas gali būti pradėtas paleidus YouTube vaizdo klipą – šiam procesui mes negalime turėti įtakos.

YouTube naudojame dėl savo intereso užtikrinti patrauklų mūsų internetinių pasiūlymų pristatymą. Tai reprezentuoja teisėtą interesą, kaip nurodyta BDAR 6 str. 1 dalies f punkte. Jeigu buvo reikalaujama atitinkamo sutikimo, apdorojimas bus organizuojamas išskirtinai pagal BDAR 6 str. 1 dalies a punktą arba TTDSG § 25 skirsnio 1 dalį, tiek, kiek į sutikimą įeina slapukų išsaugojimas arba priėjimas prie informacijos naudotojo galutiniame įrenginyje (pvz. įrenginių identifikavimo atveju) pagal TTDSG nurodytą reikšmę. Sutikimas gali būti atšaukiamas bet kuriuo metu.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie duomenų apsaugą YouTube galite peržiūrėti kompanijos privatumo politiką: policies.google.com/privacy

Google šriftai (vietinė priegloba)

Šiame tinklapyje naudojami Google šriftai, kuriuos tiekia kompanija Google – tai reikalinga vientisam šriftų atvaizdavimui. Google šriftai yra įdiegti vietiniame kompiuteryje. Sujungimas su Google serveriais nevyksta.

Daugiau informacijos apie Google šriftus galite rasti: developers.google.com/fonts/faq ir Google privatumo politikos nuostatose: policies.google.com/privacy.