Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

1. ochrana osobních údajů ve zkratce

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštěvujete naše internetové stránky. Mezi osobní údaje patří jakákoli data, která umožňují identifikovat Vaši osobu. Detailnější informace ohledně ochrany osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů níže pod tímto textem.

Sběr dat na těchto webových stránkách

Kdo je zodpovědný za sběr dat na těchto webových stránkách?

Zpracování dat těchto webových stránek je vykonáváno provozovatelem internetových stránek. Kontakt na provozovatele internetových stránek můžete najít v části "Informace o sběrateli dat" v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Jak shromažďujeme Vaše údaje?

Mezi shromažďované údaje patří ty, které jste nám sami poskytli. To zahrnuje například údaje vložené do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou shromažďovány automaticky s vaším vědomím prostřednictvím našeho IT systému při návštěvě naší webové stránky. Jedná se zejména o technické údaje (např. o internetovém prohlížeči, operačním systému nebo o době strávené na stránkách). Tato data se shromažďují automaticky od chvíle, kdy vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu Vaše údaje využíváme?

Některá data jsou shromažďována proto, abychom mohli zajistit, že se během užívání našich stránek nesetkáte s žádnými problémy. Další data mohou být použitá k tomu, abychom analyzovali Vaše uživatelské chování.

Jaká máte práva ohledně Vašich údajů?

Kdykoli máte právo bezplatně získat informace o zdroji osobních údajů, jejich příjemci a důvodu, proč byly Vaše osobní údaje uchovány. Také máte právo požádat, aby byly nesprávné údaje upraveny nebo aby byly Vaše údaje vymazány. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Za určitých okolností máte rovněž právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu.

Můžete nás kdykoli kontaktovat kvůli těmto nebo jakýmkoli jiným dotazům ohledně ochrany osobních údajů.

Analytické nástroje a nástroje patřící poskytovatelům třetích stran

Při návštěvě našeho webu může být vaše chování při procházení stránek statisticky analyzováno. To se většinou děje pomocí takzvaných analytických programů.

Detailní informace naleznete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

2 Obecné a povinné informace

Ochrana dat

Provozovatelé těchto webových stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje zpracováváme důvěrně a v souladu se zákonnými požadavky na ochranu osobních údajů a s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Během používání této webové stránky budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou jakákoli data, která vedou k Vaší identifikaci. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, která data shromažďujeme a jak je využíváme. Prohlášení také vysvětluje, za jakým účelem k tomu dochází.

Chceme upozornit, že přenášení údajů prostřednictvím internetu (například skrze emailovou komunikaci), může do určité míry představovat riziko. Není zcela možné ochránit údaje proti přístupu třetí strany.

Poznámka k odpovědnému subjektu:

Odpovědným subjektem za zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal

Telefon: 02333 911-0
E-mail: info@bilsteingroup.com

Odpovědný subjekt je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

Doba uchovávání

Pokud není v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedena konkrétní doba uchovávání, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nezmizí účel jejich zpracování. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o vymazání nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. lhůty pro uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v takovém případě budou údaje vymazány, jakmile tyto důvody pominou.

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na těchto webových stránkách

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. A nařízení DSGVO (česky GDPR) nebo čl. 9 odst. 2 písm. A nařízení GDPR, pokud jsou zvláštní kategorie údajů zpracovávány v souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení GDPR. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí se zpracování údajů provádí také na základě čl. 49 odst. 1 písm. A nařízení GDPR. V případě souhlasu s ukládáním souborů cookie nebo s přístupem k informacím ve vašem koncovém zařízení (např. prostřednictvím snímání otisků zařízení) se zpracování údajů provádí navíc na základě § 25 odst. 1 TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz). Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsou vaše údaje potřebné pro plnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. B nařízení GDPR. Dále, pokud jsou vaše údaje potřebné pro splnění právní povinnosti, zpracováváme je na základě čl. 6 odst. 1 písm. C nařízení GDPR. Dále může být zpracování údajů prováděno na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. F nařízení GDPR. Informace o příslušném právním základu v každém jednotlivém případě jsou uvedeny v následujících odstavcích tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Inspektor ochrany osobních údajů

Pro naši společnost jsme jmenovali inspektora ochrany osobních údajů.

Sascha Hasselbach
c/o EDV-Fortress
Kronprinzstr. 47-49
40764 Langenfeld
www.datenschutz-extern-nrw.de

Telefon: 021732041244
E-mail: privacy@bilsteingroup.com

Poznámka k předávání údajů do USA a jiných třetích zemí

Mimo jiné používáme nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou zabezpečeny podle zákona o ochraně osobních údajů. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje předány do těchto třetích zemí a tam zpracovávány. Rádi bychom upozornili, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké společnosti jsou povinny předávat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu mohli jako subjekt údajů podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že americké orgány (např. zpravodajské služby) zpracovávají, vyhodnocují a trvale uchovávají vaše údaje umístěné na amerických serverech za účelem sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR)

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PROVÁDĚNO NA ZÁKLADĚ ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ NEPROBÍHÁ ZA ÚČELEM UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBY PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, ZA ÚČELEM TAKOVÉHO MARKETINGU; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD S TAKOVÝM PŘÍMÝM MARKETINGEM SOUVISÍ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NÁSLEDNĚ PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY DÁLE POUŽÍVÁNY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

Právo na odvolání k příslušnému dozorovému orgánu

V případě porušení GDPR mají dotčené osoby právo odvolat se k dozorovému orgánu, a to zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právem na odvolání nejsou dotčeny žádné jiné správní nebo soudní nápravné orgány.

Právo na přenosnost údajů

Máte právo na to, abychom vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

Informace, opravy a vymazání

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. V souvislosti s tímto a jakýmikoli dalšími dotazy týkajícími se osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Právo na omezení zpracovávání dat

Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

Pokud zpochybňujete správnost námi uložených osobních údajů, obvykle potřebujeme čas na jejich ověření. Po dobu ověřování máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/dochází protiprávně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, obhajobě nebo vymáhání právních nároků, máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů namísto výmazu.
Pokud jste podali námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být provedeno srovnání vašich a našich zájmů. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro uplatnění, vedení nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používají tyto stránky šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se ve vyhledávací liště prohlížeče změní "http://" na "https://" a objeví se ikona visacího zámku v liště prohlížeče.

Pokud je SSL nebo TLS šifrování umožněno, údaje, které nám zašlete, nemohou být čteny třetí stranou.

3. shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Soubory cookie

Naše webové stránky používají tzv. "soubory cookie". Soubory cookie jsou malé datové balíčky a nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízení. Ve vašem koncovém zařízení se ukládají buď dočasně po dobu trvání relace (session cookies), nebo trvale (permanent cookies). Soubory session cookie se po ukončení vaší návštěvy automaticky vymažou. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami nevymažete nebo dokud je automaticky nevymaže váš webový prohlížeč.

Soubory cookie mohou pocházet od nás (soubory cookie první strany) nebo od společností třetích stran (tzv. soubory cookie třetích stran). Soubory cookie třetích stran umožňují integraci určitých služeb společností třetích stran do webových stránek (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nemohly fungovat (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie mohou být použity k vyhodnocení chování uživatelů nebo pro reklamní účely.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provádění elektronické komunikace, k poskytování určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. pro funkci nákupního košíku), nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webu) (nezbytné soubory cookie), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. F nařízení GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání nezbytných souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie a srovnatelných rozpoznávacích technologií, zpracování se provádí výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A nařízení GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavování souborů cookie a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Které soubory cookie a služby se na těchto webových stránkách používají, najdete v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Souhlas se službou Cookiebot

Naše webové stránky používají technologii souhlasu společnosti Cookiebot k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na vašem koncovém zařízení nebo s používáním určitých technologií a k doložení tohoto souhlasu způsobem, který je v souladu s ochranou osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko (dále jen "Cookiebot").

Když vstoupíte na naše webové stránky, vytvoří se spojení se servery společnosti Cookiebot, abychom získali vaše souhlasy a další prohlášení týkající se používání souborů cookie. Společnost Cookiebot poté uloží soubor cookie do vašeho prohlížeče, aby mohla přiřadit souhlasy, které jste jí udělili, nebo jejich odvolání. Takto shromážděné údaje se uchovávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud sami nevymažete soubor cookie společnosti Cookiebot nebo dokud nezanikne účel jejich uložení. Povinné zákonné povinnosti ukládání zůstávají nedotčeny.

Cookiebot se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním souborů cookie. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. C nařízení GDPR.

Zpracování objednávek

Pro využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že tato služba zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

Soubory protokolu serveru

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o tyto soubory:

typ a verze prohlížeče
používaný operační systém
odkazující adresa URL
název hostitelského počítače
čas požadavku serveru
IP adresa

Tyto údaje nejsou spojovány s jinými zdroji dat.

Shromažďování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. F nařízení GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek - za tímto účelem musí být zaznamenávány soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste v něm uvedli, uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nepředáváme dále bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. B nařízení GDPR, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. F nařízení DGPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A nařízení GDPR), pokud to bylo žádáno; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vašeho dotazu). Závazná právní ustanovení - zejména lhůty pro uchovávání údajů - zůstávají nedotčena.

Dotazy prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo faxu

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš dotaz včetně všech z něj vyplývajících osobních údajů (jméno, dotaz) uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nepředáváme dále bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. B nařízení GDPR, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. F nařízení GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A nařízení GDPR), pokud byl požadován; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádosti o kontakt, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména zákonné lhůty pro uchovávání údajů - zůstávají nedotčena.

4. Analytické nástroje a reklama

Google Tag Manager

Používáme Google Tag Manager. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Tag Manager je nástroj, který nám umožňuje integrovat na naše webové stránky sledovací nebo statistické nástroje a další technologie. Samotný Google Tag Manager nevytváří uživatelské profily, neukládá soubory cookie a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Slouží pouze ke správě a reprodukci prostředků, které jsou jeho prostřednictvím integrovány. Google Tag Manager však zaznamenává vaši IP adresu, která může být rovněž předána mateřské společnosti Google ve Spojených státech.

Používání Google Tag Manager je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. F nařízení GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na rychlé a nekomplikované integraci a správě různých nástrojů na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. A nařízení GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Google Analytics

Tyto internetové stránky používají funkce webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Provozovatel webových stránek přitom získává různé údaje o používání, jako jsou zobrazení stránek, délka jejich návštěvy, používané operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje jsou přiřazeny k příslušnému koncovému zařízení uživatele. Nedochází k přiřazení ID uživatele.

Služba Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo otisk zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání těchto webových stránek jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. A nařízení GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonymizace IP adresy

Na naší webové stránce máme aktivovanou funkci anonymizace IP adresy. To znamená, že vaše IP adresa je společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dle Dohody o Evropském hospodářském prostoru před odesláním do USA zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o vaší aktivitě na webových stránkách a k zajištění dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Plugin vyhledávače

Shromažďování a zpracování vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Další informace o tom, jak služba Google Analytics nakládá s údaji uživatelů, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Zpracování příkazů

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování příkazů a při používání služby Google Analytics plně uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu osobních údajů.

Google Ads Remarketing

Tyto webové stránky využívají funkce Google Ads Remarketing. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Ads Remarketing nám umožňuje přiřadit osoby, které vstoupily do interakce s naší online nabídkou, k určitým cílovým skupinám, aby se jim následně zobrazovala zájmová reklama v reklamní síti Google (remarketing nebo retargeting).

Kromě toho lze reklamní cílové skupiny vytvořené pomocí služby Google Ads Remarketing propojit s funkcemi společnosti Google pro různá zařízení. Tímto způsobem se mohou personalizovaná reklamní sdělení založená na zájmech, která byla přizpůsobena vašemu předchozímu používání a chování při surfování na jednom koncovém zařízení (např. mobilním telefonu), zobrazovat také na jiném vašem koncovém zařízení (např. tabletu nebo počítači).

Pokud máte účet Google, můžete se proti personalizované reklamě ohradit na následujícím odkazu: www.google.com/settings/ads/onweb/.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. A nařízení GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace a ustanovení o ochraně údajů naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů na adrese: policies.google.com/technologies/ads.

Vytváření cílových skupin s přiřazením zákazníků

K vytváření cílových skupin používáme mimo jiné funkci přiřazování zákazníků v rámci služby Google Ads Remarketing. Při tomto procesu přenášíme určité údaje o zákaznících (např. e-mailové adresy) z našich seznamů zákazníků do společnosti Google. Pokud jsou dotyční zákazníci uživateli služby Google a jsou přihlášeni ke svému účtu Google, zobrazují se jim vhodná reklamní sdělení v rámci sítě Google (např. na YouTube, Gmailu nebo ve vyhledávači).

Sledování konverzí Google

Tyto webové stránky používají sledování konverzí Google. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Sledování konverzí Google umožňuje společnosti Google a nám rozpoznat, zda uživatel provedl určité akce. Můžeme například vyhodnotit, na která tlačítka na našich webových stránkách a jak často bylo kliknuto a které produkty byly prohlíženy nebo zakoupeny obzvláště často. Tyto informace slouží k vytváření statistik konverzí. Zjišťujeme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy, a jaké akce provedli. Nezískáváme žádné informace, pomocí kterých bychom mohli uživatele osobně identifikovat. Sama společnost Google používá pro účely identifikace soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. A nařízení GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o sledování konverzí Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: policies.google.com/privacy.

Meta Pixel (dříve Facebook Pixel)

Tyto webové stránky používají pro měření konverzí pixel od společnosti Facebook/Meta. Poskytovatelem této služby je společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle společnosti Facebook jsou však shromážděné údaje předávány také do USA a dalších třetích zemí.

Tímto způsobem lze sledovat chování návštěvníků stránek poté, co byli kliknutím na reklamu na Facebooku přesměrováni na webové stránky poskytovatele. To umožňuje vyhodnocovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní nastavení.

Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele těchto webových stránek anonymní a nemůžeme z nich vyvozovat žádné závěry o totožnosti uživatelů. Údaje jsou však ukládány a zpracovávány společností Facebook, aby bylo možné propojení s příslušným uživatelským profilem a aby společnost Facebook mohla údaje používat pro své vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání údajů společnosti Facebook (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). To umožňuje Facebooku zobrazovat reklamy na stránkách Facebooku i mimo Facebook. Toto využití údajů nemůžeme jako provozovatel stránek ovlivnit.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. A nařízení GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány společnosti Facebook, jsme my a společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, společně za toto zpracování údajů (čl. 26 GDPR) odpovědni. Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook. Zpracování ze strany společnosti Facebook, které probíhá po předání, není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které nám společně přísluší, byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Text dohody naleznete na adrese: www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody jsme odpovědní za poskytování informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebooku a za implementaci nástroje na našich webových stránkách, která je z hlediska ochrany údajů bezpečná. Společnost Facebook je odpovědná za zabezpečení údajů v produktech společnosti Facebook. Práva subjektů údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných společností Facebook můžete uplatnit přímo u společnosti Facebook. Pokud uplatníte práva subjektu údajů u nás, jsme povinni je předat společnosti Facebook.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Další informace o ochraně soukromí najdete v informacích společnosti Facebook o ochraně osobních údajů: de-de.facebook.com/about/privacy/.

Funkci remarketingu "Custom Audiences" můžete také deaktivovat v části nastavení reklamy na adrese www.facebook.com/ads/preferences/. K tomu musíte být přihlášeni ke službě Facebook.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete reklamu založenou na používání ze strany Facebooku zakázat na webových stránkách European Interactive Digital Advertising Alliance: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. newsletter

Údaje newsletteru

Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený těmito webovými stránkami, budeme požadovat Vaši e-mailovou adresu spolu s informacemi, které nám umožní ověřit, že jste majitelem dané e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další údaje se shromažďují pouze dobrovolně nebo se neshromažďují vůbec. Tyto údaje slouží výhradně k zaslání požadovaných informací a nebudou poskytovány třetím stranám.

Mailchimp s deaktivovaným měřením výsledků

Tyto webové stránky využívají k zasílání newsletterů služby společnosti Mailchimp. Poskytovatelem je společnost Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Mailchimp je služba, kterou lze mimo jiné využít k organizaci zasílání newsletterů. Při zadávání údajů za účelem zasílání newsletterů (např. e-mailové adresy) jsou tyto údaje uloženy na serverech společnosti Mailchimp v USA. Měření výkonu společnosti Mailchimp jsme deaktivovali, takže společnost Mailchimp nebude vyhodnocovat vaše chování při otevírání našich newsletterů.

Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje předávány společnosti Mailchimp, musíte se z odběru newsletteru odhlásit. Za tímto účelem poskytujeme v každé zprávě s newsletterem příslušný odkaz.

Zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A nařízení GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením odběru newsletteru. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které nám poskytnete za účelem zasílání newsletteru, budou námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uchovávány, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru budou z adresáře vymazány. Údaje, které jsme uložili pro jiné účely, zůstávají tímto nedotčeny.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ a mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/.

Poté, co se odhlásíte z rozesílání newsletteru, bude vaše e-mailová adresa námi nebo poskytovatelem služeb rozesílání newsletteru v případě potřeby uložena na černou listinu, aby se zabránilo budoucímu rozesílání. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. Slouží to jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F nařízení GDPR). Uložení na černou listinu není časově omezeno. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud váš zájem převáží nad naším oprávněným zájmem.

Další podrobnosti naleznete v ustanoveních o ochraně osobních údajů společnosti Mailchimp na adrese: mailchimp.com/legal/terms/.

Zpracovávání zakázek

Pro využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že tato služba zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s nařízením GDPR.

6. moduly plug-in a nástroje

YouTube s rozšířenou ochranou dat

Tato webová stránka vkládá videa z webové stránky YouTube. Provozovatelem stránek je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Službu YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany dat. Podle YouTube tento režim znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících těchto webových stránek předtím, než se podívají na video. Přenos údajů partnerům YouTube však rozšířený režim ochrany údajů nutně nevylučuje. Bez ohledu na to, zda video sledujete, tedy YouTube naváže spojení se sítí Google DoubleClick.

Jakmile na těchto webových stránkách spustíte video YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Tím se server YouTube dozví, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

Kromě toho může YouTube po spuštění videa ukládat do vašeho koncového zařízení různé soubory cookie nebo používat srovnatelné technologie rozpoznávání (např. snímání otisků zařízení). Tímto způsobem může YouTube získávat informace o návštěvnících těchto webových stránek. Tyto informace slouží mimo jiné ke shromažďování statistik o videích, ke zlepšování uživatelského prostředí a k prevenci pokusů o podvod.

V případě potřeby mohou být po spuštění videa na YouTube spuštěny další procesy zpracování údajů, na které nemáme žádný vliv.

YouTube se používá v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F nařízení GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. A nařízení GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti YouTube naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů na adrese: policies.google.com/privacy.

Písma Google (místní hosting)

Tyto stránky používají pro jednotné zobrazení písma, takzvané Google Fonts, která poskytuje společnost Google. Písma Google jsou nainstalována lokálně. Neexistuje žádné spojení se servery společnosti Google.

Další informace o fontech Google najdete na adrese developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: policies.google.com/privacy.